"zisk" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
ziskGewinn

Beispieltexte mit "zisk"

Zisk z investicErträge aus den Investitionen
Zisk nebo ztráta (zisk z převodu)Gewinn oder Verlust (Gewinn bei der Übertragung)
Zisk po zdanění a peněžní tok.Gewinn nach Steuern und Cashflow
Zisk po zdanění a peněžní tok: …Gewinn nach Steuern und Cashflow: …
Zisk po zdanění a peněžní tok (konsolidované údaje): …Gewinn nach Steuern und Cashflow (auf konsolidierter Grundlage): …
Zisk po zdanění a peněžní tok (na konsolidovaném základě).Gewinn nach Steuern und Cashflow (auf konsolidierter Grundlage)
V případě, že se domácí prodej neuskutečnil, byl použit průměrný zisk.Wurden keine Inlandsverkäufe getätigt, so wurde ein durchschnittlicher Gewinn angesetzt.
V případě, že se domácí prodej neuskutečnil, byl použit průměrný zisk.Wurden keine Inlandsverkäufe getätigt, so wurde ein durchschnittlicher Gewinn verwendet.
Žalobce bude často tvrdit, že podpora byla přímo odpovědná za ušlý zisk.Der Kläger wird häufig geltend machen, dass die Beihilfe unmittelbar für entgangenen Gewinn ursächlich war.
Na konkurenčních trzích podniky prodávají výrobky, které přinášejí zisk.In einem wettbewerbsfähigen Markt veräußern die Unternehmen gewinnbringende Produkte.
Mohou nastat případy, kdy škoda, která žalobci vznikla, překračuje ušlý zisk.Unter bestimmten Umständen kann der vom Kläger erlittene Schaden höher sein als der entgangene Gewinn.
Další prodej kukuřice cukrové navíc vytvořil během období přezkumného šetření velmi vysoký zisk.Zudem wurden im UZÜ sehr hohe Gewinne mit Weiterverkäufen von Zuckermais erzielt.
průměrný tepelný zisk od obyvatelDurchschnittlicher Wärmegewinn von den Insassen
se musí zaúčtovat jako zisk nebo ztráta.ist ergebniswirksam zu erfassen.
případný zisk nebo ztrátu z vypořádání.Gewinne oder Verluste bei Abgeltung.
Reinvestovaný zisk se zaznamenává v období, kdy byl získán.Reinvestierte Gewinne werden in dem Berichtszeitraum erfasst, in dem sie anfallen.
Návratnost investic (čistý zisk v % z čisté účetní hodnoty investic) [18]RoI (Nettogewinn in % des Nettobuchwerts der Investitionen) [18]
Reinvestovaný zisk se zaznamenává do položky „výnosy z přímých investic“.Reinvestierte Gewinne werden unter „Vermögenseinkommen aus Direktinvestitionen“ erfasst.
Nezávisle ověřený mezitímní zisk snížený o předvídatelné výplaty nebo dividendyVon unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

ziskovostRentabilität
nezisková organizaceGesellschaft ohne Gewinnzweck
Ziskovost prodeje UnieRentabilität der Unionsverkäufe
Ziskovost na trhu UnieRentabilität auf dem Unionsmarkt
Ziskovost a návratnost investicRentabilität und Kapitalrendite („RoI“)
Zisky a ztráty z vypořádáníGewinne oder Verluste bei Abgeltung
Ziskovost, návratnost investic a peněžní tokRentabilität, Kapitalrendite und Cashflow
Ziskovost činila v průměru přibližně 7 %.Die durchschnittliche Rentabilität lag bei etwa 7 %.
Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investicRentabilität, Cashflow, Investitionen und Kapitalrendite
Ziskovost transakcí pro vlastní potřebu byla poměrně dobrá.Die Rentabilität der Geschäftsvorgänge für den Eigenbedarf war verhältnismäßig hoch.
Z toho: Reinvestice ziskůDarunter: Einbehaltene Gewinne
daň z kapitálového ziskuWertzuwachssteuer
Středisko je neziskovou organizací.Das Zentrum ist eine nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Organisation.
Účasti jiné než reinvestice ziskůBeteiligungskapital ohne reinvestierte Gewinne
je svou podstatou ziskovou organizací;auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist;
Čisté zisky z komerčních činnostíNettoerlöse aus der kommerziellen Tätigkeit
nerozdělené zisky nebo finanční prostředky,nicht ausgeschüttete Gewinne oder sonstige Eigenmittel