"zhruba" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

zhrubarund

Beispieltexte mit "zhruba"

Zhruba třetina této částky může být použita pro malé a střední podniky.Etwa ein Drittel dieses Betrags kann für KMU bereitgestellt werden.
Pro použití u selat do zhruba 35 kg.Zur Verwendung bei Ferkeln bis ca. 35 kg
U selat po odstavení do zhruba 35 kg.Für entwöhnte Ferkel bis ca. 35 kg
Pro použití u selat po odstavení do zhruba 35 kg.Zur Verwendung bei entwöhnten Ferkeln bis ca. 35 kg
Kaki se v této oblasti pěstuje zhruba na 1300 ha půdy.Die Kaki-Anbaufläche in diesem Gebiet beträgt ungefähr 1300 ha.
Salinita mořské vody je zhruba 35000 ppm, což odpovídá 35 g / l.Meerwasser hat eine Salinität von ca. 35000 ppm oder 35 g/l.
Celkový podíl na trhu činil během období přezkumného šetření zhruba 15–20 %.Ihr Gesamtmarktanteil betrug im UZÜ etwa 15-20 %.
Úroveň skladových zásob běžná pro toto výrobní odvětví je zhruba 20 % výroby.Die Lagerbestände in diesem Wirtschaftszweig belaufen sich normalerweise auf rund 20 % der Produktion.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Trávicí tekutina se míchá, nežli zmizí částečky masa (zhruba 30 minut).Die Verdauungsflüssigkeit wird gerührt, bis die Fleischpartikel verschwinden (etwa 30 min).
V úvodní zprávě se dlužné vyrovnání odhaduje na zhruba 59,4 milionu EUR [8].Im ursprünglichen Gutachten wurde der Ausgleich auf etwa 59,4 Mio. EUR veranschlagt [8].
Tento pokles a následující nárůst zhruba kopírovaly trendy v oblasti nákladů na suroviny.Dieser Rückgang und anschließende Anstieg entsprach mehr oder weniger der Entwicklung der Rohstoffkosten.
U vozidel jednoho typu se každá kombinace smí vyskytnout zhruba jedenkrát za 1000 případů.Für denselben Fahrzeugtyp muss die Verwendungshäufigkeit jeder Schließmöglichkeit ungefähr im Verhältnis 1:1000 stehen.
Toto uznání je velmi vyhledáváno, neboť se o něj každoročně uchází zhruba třicet malovýrobců.Diese Auszeichnung ist sehr begehrt, und jedes Jahr nehmen rund 30 Handwerker daran teil.
Toto srovnání ukázalo existenci dumpingu na úrovni zhruba 31 %, která se blíží současné úrovni antidumpingového cla.Dieser Vergleich ergab eine Dumpingspanne von rund 31 %, deren Höhe in etwa dem geltenden Antidumpingzollsatz entspricht.
Po zhruba 1000 km jízdy v provozu s přívěsem musí být všechny šrouby a matky závěsného podstavce dotaženy odpovídajícím utahovacím momentem.Nach ca. 1000 km Fahrt im Anhängerbetrieb müssen alle Schrauben bzw. Muttern des Anhängebocks mit dem erforderlichen Drehmoment nachgezogen werden.