"zamezit" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
zamezitunterbinden

Beispieltexte mit "zamezit"

Zamezit a snížit nežádoucí úlovky [5]Vermeidung und Verringerung von Beifängen [5]
Zamezit financování a přípravě teroristických činů.Verhinderung der Finanzierung und Vorbereitung von Terrorakten.
To může vést kupř. k prasknutí potrubí, čemuž je zejména v případě dopravy nebezpečných médií nutno bezpodmínečně zamezit.Das kann z.B. zum Platzen von Leitungen führen, was speziell bei gefährlichen Fördermedien unbedingt vermieden werden muß.
u drůbeže: „Je třeba zamezit souběžnému podávání robenidinu“.für Geflügel: „Die gleichzeitige Verabreichung von Robenidin ist zu vermeiden“.
S cílem zamezit dvojímu započtení by se dílčí kategorie neměly sčítat.Um Doppelzählungen zu vermeiden, dürfen Unterkategorien nicht addiert werden.
Rekapitalizace pomáhá zamezit okamžitému a neřízenému úpadku skupiny Dexia.Mit der Rekapitalisierung wird eine sofortige, unkontrollierte Liquidation von Dexia verhindert.
7.3 Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi balení?Sind Kontrollen eingerichtet, mit denen eine Manipulation während der Verpackungsphase verhindert werden kann?
9.4 Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci v prostoru expedice?Sind Kontrollen eingerichtet, um Manipulationen im Versandbereich zu verhindern?
Smyslem podmínek uvolnění je zamezit kolizím a poškozením stroje v ručním provozu.Durch die Freigabebedingungen sollen Crashs und Schäden an der Maschine im Handbetrieb vermieden werden.
S cílem zamezit dvojímu započtení se přeshraniční transakce počítají v zemi, kde byla transakce iniciována.Um Doppelzählungen zu vermeiden, werden grenzüberschreitende Transaktionen in dem Land gezählt, aus dem die Transaktion herrührt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Společnost Arcofin, která měla vždy úzké vztahy se společností Dexia, chtěla zamezit případnému zředění jejího podílu.Aufgrund stets enger Bindungen an Dexia wollte Arcofin eine Verwässerung seiner Beteiligung vermeiden.
Po práci s přemostěnými ochrannými dveřmi je vždy nutno vytáhnout klíček ze zámku přepínače a zamezit přístupu nepovolaných osob.Nach jedem Arbeiten mit überbrückten Schutztüren ist der Schlüssel abzuziehen und Unbefugten nicht zugänglich zu machen.
Aby na základě zbytkových nebezpečí, která vyplývají z principu zařízení a jimž nelze technicky zamezit, nedocházelo k újmě na zdraví či věcným škodám, je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní pokyny.Damit durch prinzipbedingte, technisch unvermeidbare Restgefahren keine Personen- oder Sachschäden entstehen, müssen die Sicherheitshinweise unbedingt beachtet werden.