"zaměstnavatel" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
zaměstnavatelArbeitgeber

Beispieltexte mit "zaměstnavatel"

zaměstnavatel přijme jiné, stejně účinné opatření, neboder Arbeitgeber eine andere, ebenso wirksame Maßnahme trifft, oder
zaměstnavatel nesplnil své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy neboder Arbeitgeber seinen aus dem Arbeitsvertrag erwachsenden Verpflichtungen nicht nachgekommen ist; oder
zaměstnavatel zajistí, že ubytování splňuje obecné zdravotní a bezpečnostní normy platné v dotčeném členském státě.stellt der Arbeitgeber sicher, dass die Unterkunft den in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsnormen entspricht.
Režim vracení daní námořníkům se týká vrácení daně z příjmu a příspěvků na sociální zabezpečení, které za námořníky hradí zaměstnavatel.Die Steuererstattungsregelung für Seeleute betrifft die Erstattung der Einkommensteuer und der Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber für Seeleute entrichten.
Členské státy mohou stanovit maximální dobu v kterémkoli období 12 měsíců, během něhož je zaměstnavatel oprávněn najímat sezónní pracovníky.Die Mitgliedstaaten können einen Höchstzeitraum innerhalb eines Zwölfmonatszeitraum festlegen, in dem ein Arbeitgeber Saisonarbeitnehmer einstellen darf.
Pro splnění níže uvedených minimálních předpisů v případě již zprovozněných pracovních prostředků nemusí zaměstnavatel přijímat opatření vycházející se základních požadavků pro nové pracovní prostředky, pokudFür bereits in Betrieb genommene Arbeitsmittel braucht der Arbeitgeber zur Erfüllung der nachstehenden Mindestvorschriften nicht die Maßnahmen gemäß den grundlegenden Anforderungen für neue Arbeitsmittel zu treffen, wenn

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

organizace zaměstnavatelůArbeitgeberverband
konfederace zaměstnavatelůGesamtverband der Arbeitgeber
Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (S.141 a S.142)Selbständigenhaushalte mit und ohne Arbeitnehmer (S.141 und S.142)
Zaměstnavatel, který má bydliště v některém členském státě, může být žalován:Ein Arbeitgeber, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann verklagt werden:
náklady na stěhování nehradí zaměstnavatel;die Umzugskosten werden nicht vom Arbeitgeber erstattet;
Soukromé domácnosti jako zaměstnavatelé (oddíl T)Dienstleistungen privater Haushalte, die Hauspersonal beschäftigen (Teil T)
Imputované penzijní příspěvky zaměstnavatelů [62]Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber zur Alterssicherung [62]
Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (D.121)Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.121)
Skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů (D.611)Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (D.611)
Dobrovolné skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelůTatsächliche freiwillige Sozialbeiträge der Arbeitgeber
Příspěvky zaměstnavatelů jsou odváděny z hrubých výdělků.Der Arbeitgeberbeitrag wird vom Bruttoentgelt erhoben.