"záruka" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

zárukaGarantie
zárukaSicherheit
zárukaGewährleistung

Beispieltexte mit "záruka"

záruka úvěruKreditgarantie
Záruka za celou rizikovou částkuGarantie für den gesamten Risikobetrag
záruka za znečišťující produktPfanderhebung auf umweltbelastende Produkte
Záruka na pokrytí rizik pro portfolio PhoenixRisikoschirm für das Phoenix-Portfolio
Záruka končí po dvou letech od data dodávky.Die Garantie endet zwei Jahre nach Datum der Lieferung.
Záruka Evropské unie za půjčky získané pro EuratomGarantie der Europäischen Union für Euratom-Anleihen
záruka nepřesáhne 90 % půjčky po dobu trvání půjčky.“die Garantie bezieht sich während der Kreditlaufzeit auf höchstens 90 % des Kredits;“
záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly a součástkyVerschleißteile sind von der Gewährleistung ausgenommen
Soudní řízení - bankovní zárukaGerichtsverfahren — Bankkaution
Soudní řízení - Bankovní zárukaGerichtsverfahren — Banksicherheit
Žádná záruka za obsah a aktuálnost.Keine Haftung für Inhalt und Aktualität.
V tomto případě se záruka neuvolňuje.In diesem Fall wird die Sicherheit nicht freigegeben.
Konečná záruka za refinancování zahrnuje státní prostředky.In der ständigen Refinanzierungsgarantie sind staatliche Mittel enthalten.
Příslušná záruka bude uvolněna v poměru k dotyčnému snížení.Die entsprechende Sicherheit wird im Verhältnis zu der betreffenden Verringerung freigegeben.
Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: záruka nebo ekvivalentníUnterstützung durch Finanzinstrumente: Bürgschaft oder Gleichwertiges
Konečná záruka za refinancování poskytnuté společnostem Dexia SA, DCL a jejich dceřiným společnostemständige Refinanzierungsgarantie zugunsten von Dexia SA, DCL und deren Tochtergesellschaften
Dočasná záruka za refinancování, kterou poskytly dotyčné členské státy, jednoznačně zahrnuje státní prostředky.Die von den beteiligten Mitgliedstaaten gewährte befristete Refinanzierungsgarantie enthält ganz offensichtlich staatliche Mittel.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Záruka poskytnutá dne 10. května 2004 (opatření č. 5)Garantie vom 10. Mai 2004 (Maßnahme 5)
Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly a součástky.Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Záruka se týkala stejné půjčky, která nebyla plně vyčerpána.Die Bürgschaft betraf dasselbe Darlehen, das nicht voll ausgeschöpft worden war.
Záruka je právně platná a vymahatelná v jurisdikci země ručitele.Die Garantie ist rechtsgültig und im Land des Garantiegebers vollstreckbar.
Záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná a je poskytnuta na vyžádání.Die Garantie ist unwiderruflich, unbedingt und abrufbar.
Záruka původu elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřinyHerkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter KWK
Záruka byla schválena jako záchranná podpora pro požadované období tří měsíců.Die Bürgschaft wurde als Rettungsbeihilfe für den beantragten Zeitraum von drei Monaten genehmigt.
S porušením okamžitě přestává platit záruka!Bei Nichtbeachtung Verlust der Gewährleistung!
nebude požadována paralelní či rodičovská záruka;es wird keine Lombardgarantie oder Patronatserklärung gefordert;
Protizáruka poskytnutá dne 14. září 2006 (opatření č. 15)Rückgarantie vom 14. September 2006 (Maßnahme 15)
Členění podle úvěrů zajištěných kolaterálem nebo zárukamiGliederung nach durch Sicherheiten bzw. Garantien besicherten Krediten
Neexistovala však žádná záruka, že bude skutečně proveden náležitý průzkum nemovitosti.Eine ordnungsgemäße Untersuchung wurde allerdings nicht garantiert.
musí být doprovázena zárukami, jejichž účelem je předejít záměně s uvedenými produkty.müssen von einer Zusicherung begleitet sein, die darauf abzielt, eine Verwechslung mit den genannten Erzeugnissen auszuschließen.
Zvláštními zárukami, dokumenty a minimálními podmínkami uvedenými v odst. 2 písm. c) se rozumí, že:Die spezifischen Garantien, Papiere und Mindestkriterien gemäß Absatz 2 Buchstabe c) sind folgende: