"vypracoval" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
vypracovalerstellt

Beispieltexte mit "vypracoval"

vypracoval provozní postupy.Betriebsverfahren festgelegt wurden.
vypracoval postupy pro sledování a oznamování chyb v udržení výšky;Verfahren für die Überwachung und Meldung von Fehlern bei der Einhaltung der Höhe festgelegt wurden;
Dotyčnou zprávu vypracoval p. Jacob Aarsheim.Der betreffende Bericht wurde von Herrn Jacob Aarsheim erarbeitet.
První, které vypracoval odhadce Geir Husebø, bylo předloženo 7. července 2008 a druhé, které vypracoval Ragnar Lian, 9. července 2008.Die Wertermittlungen wurden am 7. bzw. 9. Juli 2008 vorgenommen.
Jako bývalý ministr spravedlnosti je odpovědný za to, že jeho úřad vypracoval předpisy represivní povahy ve vztahu k občanské společnosti a demokratické opozici.Ehemaliger Justizminister, unter seiner Leitung erarbeiteten seine Dienststellen Gesetze zur Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der demokratischen Opposition.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Na základě prověření těchto informací je možno konstatovat, že Česká republika přehled vypracovala.Aus der Prüfung dieser Informationen ergibt sich, dass die Tschechische Republik die Aufstellung vorgenommen hat.
Rada guvernérů a Výkonná rada jsou oprávněny od výborů vyžadovat, aby vypracovaly studie k určitým tématům.Sowohl der EZB-Rat als auch das Direktorium haben das Recht, Ausschüsse mit der Untersuchung bestimmter Themenbereiche zu beauftragen.
Komise vypracovala přípravnou studii, v níž analyzovala technické, environmentální a ekonomické aspekty počítačů.Die Kommission hat in einer Vorstudie die technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte von Computern untersucht.
Na mezinárodní úrovni vypracovala Mezinárodní energetická agentura doporučení pro bezpečný rozvoj nekonvenčního plynu.Auf internationaler Ebene hat die Internationale Energieagentur Empfehlungen für die sichere Förderung von nicht konventionellem Gas ausgearbeitet.
Cena uhrazená kupujícím byla stanovena s odkazem na zprávu o ocenění, kterou vypracovala společnost Verditakst, tj. 11000000 NOK.Der vom Käufer gezahlte Preis wurde entsprechend dem von Verditakst durchgeführten Bewertungsbericht festgelegt, also auf 11000000 NOK.
Jak Belgie, tak Portugalsko vypracovaly akční program k eradikaci organismů škodlivých rostlinám a zavlečených na jejich území.Belgien und Portugal haben jeweils ein Maßnahmenprogramm zur Ausrottung der in ihre Hoheitsgebiete eingeschleppten Schadorganismen der Pflanzen ausgearbeitet.
Společnost Dexia vypracovala rovněž metodiku pro informování Komise a pro ocenění všech plánovaných prodejů (viz 125. bod odůvodnění).Außerdem hat Dexia für alle geplanten Veräußerungen eine Berichts- und Bewertungsmethodik eingeführt (siehe Erwägungsgrund 125).