"vyšší" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
vyššígrößer

Beispieltexte mit "vyšší"

Vyšší alkoholy (C3–C8)höhere Alkohole (C3-C8)
soud vyšší instanceletztinstanzliche Gerichtsbarkeit
vyšší kurz o SBOP;den GSVP-Lehrgang auf hohem Niveau,
vyšší moc neboli vis major aNaturereignisse oder höhere Gewalt und
Vyšší moc a mimořádné okolnostiFälle von höherer Gewalt und außergewöhnliche Umstände
vyšší úředník v provincii Kúnar za vlády Talibanu.Gründe für die Aufnahme in die Liste: Hochrangiger Beamter in der Provinz Konar während des Taliban-Regimes.
vyšší moci nebo mimořádných povětrnostních podmínek;im Falle höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Witterungsbedingungen;
Vyšší ziskovost se projevuje rovněž v lepším peněžním toku.Die so erzielte Rentabilitätssteigerung kam auch in einem verbesserten Cashflow zum Ausdruck.
Vyšší počet doplňkových opatření financovaných z jiných fondů UnieGestiegene Anzahl an ergänzenden Maßnahmen, die aus anderen Unionfonds finanziert werden
Polyethylen o hustotě 0,94 nebo vyššíPolyethylen mit einer Dichte von 0,94 oder mehr
je–li počet položek v portfoliu vyšší.wenn die Anzahl der Posten im Portfolio größer ist.
V druhém průzkumu byl počet podniků vyšší.In der zweiten Studie wurde die Zahl der Unternehmen erhöht.
Přesnost měření musí být 2 % nebo vyšší.Die Messabweichung muss kleiner oder gleich 2 % sein.
isopropylalkohol, s koncentrací 95 % nebo vyššíIsopropanol in einer Konzentration größer/gleich 95 Gew.- %
početně průměrná molekulová hmotnost (Mn) je 650 nebo vyššíeiner zahlenmittleren Molmasse (Mn) von 650 oder mehr
vakuových elektronek pracujících při frekvenci 31,8 GHz nebo vyšší.elektronischen Vakuumröhren mit Betriebsfrequenzen größer/gleich 31,8 GHz.
Etanol a vyšší alkoholy [10]Ethanol und höhere Alkohole [10]
o hmotnosti vyšší než 1 kgmit einem Einzelgewicht von mehr als 1 kg
jestliže je povolen vyšší únikWenn eine höhere Emission zulässig ist
Major, vyšší vyšetřovatel KGB.Major, ranghoher Ermittler des KGB.
nosná frekvence vyšší než 2,5 GHz;Trägerfrequenz größer als 2,5 GHz,
Bezprostředně vyšší statistické mozaikování.Die unmittelbar übergeordnete statistische Tessellation.
Bezprostředně vyšší statistická souřadnicová síť.Das unmittelbar übergeordnete statistische Gitter.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

nejvyšší výhodyMeistbegünstigung
Soudce nejvyššího soudu.Ehemaliger Richter am Bezirksgericht Moskowski der Stadt Minsk und gegenwärtig Richter am Obersten Gerichtshof.
vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 21 % hmotnostníchmehr als 17 GHT, jedoch nicht mehr als 21 GHT
vyšším než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostníchmehr als 28 GHT, jedoch nicht mehr als 29 GHT
vyšším než 75 % hmotnostních, avšak nižším než 78 % hmotnostníchmehr als 75 GHT, jedoch weniger als 78 GHT
Vyšší z těchto součtů bude kapitálovým požadavkem ke specifickému riziku.Die höhere der beiden Summen gilt als die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko.
Vyšší úrovně mohou jako sekundární efekt cytotoxicity vyvolat poškození chromozomů (60).Höhere Niveaus könnten Chromosomenschäden als Sekundäreffekt der Zytotoxizität induzieren (60).
Vyšší relativní podíl úspěšných žádostí z členských států způsobilých pro budování kapacitGestiegener relativer Anteil erfolgreicher Anträge von Mitgliedstaaten, die für den Kapazitätenaufbau in Frage kommen
Vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostíHochschulausbildung bzw. Schulung zum Erwerb, zur Erhaltung oder zur Verbesserung beruflicher Fähigkeiten
Furan (CAS RN 110-00-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyššíFuran (CAS RN 110-00-9) mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr
Tavená magnézie (oxid hořečnatý) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyššíSchmelzmagnesia mit einer Reinheit von 97 GHT oder mehr
Ostatní papír, kartón a lepenka kraft s plošnou hmotností 225 g/m2 nebo vyššíandere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder mehr
Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyššíSeltenerdmetalle, Scandium und Yttrium mit einer Reinheit von 98,5 GHT oder mehr
Ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché nitě 67 decitex nebo vyššíaus synthetischen Chemiefasern, mit einem Titer der einfachen Garne von 67 dtex oder mehr
Výška základny nejnižší význačné oblačné vrstvy je stejná jako MDH nebo vyššíDie Hauptwolkenuntergrenze liegt in oder über der Sinkflugmindesthöhe (MDH).
Směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyššíIsomerengemisch aus (Nonafluorbutyl)methylether oder (Nonafluorbutyl)ethylether, mit einer Reinheit von 99 GHT oder mehr
Údaje vyššího stupně o savcíchHöherstufige Daten zu Säugetieren
Údaje vyššího stupně o ptácíchHöherstufige Daten zu Vögeln
Nejvyšší dovolená hodnota parametruMaximal zulässiger Wert für den Parameter
Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.Höchstgehalt an Nitrosamin: 50 μg/kg
Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg.Höchstgehalt an Nitrosamin: 50 μg /kg
Dopady vyšších výrobních nákladů obecněAuswirkungen des allgemeinen Anstiegs der Produktionskosten
Dodržujte nejvyšší přípustné zatížení jeřábu.Zulässige Belastung des Krans beachten.