"vhodný" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

vhodnýsachgemäß
vhodnýtauglich

Beispieltexte mit "vhodný"

vhodný pro řízení světelných zdrojů LEDzum Ansteuern von LED-Leuchtmitteln geeignet
vhodný tvar a pryžový plášť absorbující rázygriffige Formgebung und stoßabsorbierende Gummi-Ummantelung
vhodný výběr a popis exponovaných a kontrolních skupin;richtige Auswahl und Merkmale der Probanden und der Kontrollgruppe,
Vhodný snímač se musí použít před měřením v souladu s dále popsaným průběhem.Der jeweils geeignete Taster muss vor der Messung entsprechend dem nachfolgend beschriebenen Ablauf eingesetzt werden.
stroj se bude používat pouze k pracovním činnostem v souladu s jeho určením, ke kterým je podle návodu k obsluze vhodný.die Maschine nur für bestimmungsgemäße Arbeitsgänge und unter Bedingungen eingesetzt wird, für die sie entsprechend der Betriebsanleitung geeignet ist.
být vhodný k obsluze lisu.für die Bedienung der Presse geeignet sein.
Používejte vhodný síťový zdrojVerwendung einer geeigneten Netzversorgung
Používejte vhodný připojovací kabelVerwenden Sie ein geeignetes Anschlusskabel
být vhodný k obsluze a údržbě lisu.für die Bedienung und Wartung der Presse geeignet sein.
Používejte vhodný zdroj stlačeného vzduchuVerwendung einer geeigneten Pneumatikversorgung
Státní podpora jako vhodný nástroj politikyStaatliche Beihilfen als geeignetes Steuerungsinstrument
Stroj je vhodný pro dopravu kukuřičné siláže.Die Maschine ist geeignet für die Förderung von Maissilage.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Vhodným druhem pro tuto zkoušku je myš.Für diesen Test ist die Maus die Spezies der Wahl.
Vhodným otevřeným klíčem pak horní díl ventilu povolte.Lösen Sie das Ventiloberteil mit einem geeignetem Maulschlüssel.
Vhodným nástrojem stáhněte hadicové spony přítokové hadice a rekuperační hadice.Schlauchschellen mit geeignetem Werkzeug festziehen an Schlauch Zulauf und Schlauch Rücklauf.
Vhodným způsobem zabalte křehké a citlivé součástky, podle potřeby z nich vypusťte kapalinuBruchgefährdete Bauteile geeignet verpacken, Flüssigkeiten wo notwendig ablassen
Vhodným výběrem této konstrukční součástky lze však zaručit poměrně vysokou spolehlivost.Durch eine geeignete Wahl des Bauteils kann jedoch eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet werden.
Vhodným způsobem zabalte křehké a citlivé součástky, podle potřeby vypusťte ze zařízení kapaliny.Bruchgefährdete Bauteile geeignet verpacken, Flüssigkeiten wo notwendig ablassen.
Vhodným prostředkem může být technická dokumentace výrobce nebo protokol o zkoušce uznaného subjektu.Als geeignetes Mittel hierzu kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle gelten.
stanovení vhodných referenčních úrovní;die Festlegung geeigneter Referenzwerte;
Poté potrubí opatřete vhodným těsněním.Bringen Sie geeignetes Dichtmaterial an den Rohrleitungen an.
Je státní podpora vhodným nástrojem politiky?Ist eine staatliche Beihilfe das geeignete Mittel?
Tato komise vypracuje seznam vhodných kandidátů.Dieser stellt ein Verzeichnis der geeigneten Bewerber auf.
Zajistí se přijetí vhodných následných opatření.Es wird für angemessene Folgemaßnahmen gesorgt.
Odstranění vrstvy nečistot vhodnými prostředky a pomůckamiSchmutzschicht mit geeigneten Mitteln entfernen
Zabránění vzniku elektrostatického náboje vhodným odváděnímVermeidung elektrostatischer Aufladung durch geeignete Ableitung