"vedle" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
vedleneben

Beispieltexte mit "vedle"

Vedle toho se rozumí:Ferner gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
Vedle toho se rozumí:Darüber hinaus gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
Vedle vidíte přehled odborných oblastí našich uživatelů.Nebenstehend sehen Sie eine Übersicht über die Fachgebiete unserer Nutzer.
Vedle toho dochází ještě také k převzetí všeobecných časů krokuZusätzlich werden hier die allgemeinen Zeiten des Schrittes
Vedle základních početních operací je možno používat také rozšířenou gramatiku.Zusätzlich zu den Grundrechenarten ist die erweiterte Grammatik möglich.
Vedle finanční podpory napomáhal Faizullah i jiným způsobem při výcviku a operacích Talibanu.Neben seiner finanziellen Unterstützung hat Faizullah anderweitig zu Ausbildung und Operationen der Taliban beigetragen.
Vedle výše uvedených standardních parametrů mají určité veličiny ještě další speciální parametry.Zu den oben aufgeführten Standardparameter einer Größen haben einige Größe noch weitere spezifische Parameter.
Vysokozdvižný vozík postavte vedle bedny/palety.Den Gabelstapler neben der Kiste/Palett positionieren.
Měniče lze montovat vedle sebe bez bočního odstupu.Die Umrichter können ohne seitlichen Abstand nebeneinander montiert werden.
Všechna viditelná zobrazení budou umístěna vedle sebeAlle sichtbaren Views werden nebeneinander dargestellt
Indikační prvky vedle těchto řádků signalizují stav.An den danebenliegenden Anzeigeelementen kann der Status abgelesen werden.
Skříňový rozváděč stojí na zvláštním soklu vedle zvedacího zařízeníDer Schaltschrank steht neben dem Lift auf einem Sockel
Vpravo vedle této indikace se zobrazuje aktuální cesta k souboru procesu (*.pro).Rechts neben dieser Anzeige wird der aktuelle Pfad der Prozeßdatei (*.pro) angezeigt.
na každém sedadle člena letové posádky a na každém sedadle vedle sedadla pilota,für jeden Flugbesatzungssitz und für jeden Sitz neben einem Pilotensitz,

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

vedlejší produktNebenerzeugnis
vedlejší úlovekzusätzliche Fangmenge
vedlejší příjmyNebeneinkommen
vedlejší rozpočetHaushaltsplan der Unternehmen im Staatsbesitz
vedlejší mléčný výrobekMilchnebenerzeugnis
zemědělský vedlejší produktlandwirtschaftliches Nebenerzeugnis
Destilace vedlejších výrobkůDestillation von Nebenerzeugnissen
vedlejší produkty z výroby kovůMetallnebenerzeugnis
vedlejší služby ve vzděláváníHilfsdienstleistungen für das Bildungswesen
Vedlejší produkty pěstování olivNebenerzeugnisse des Olivenanbaus
vedlejší produkty z vodních živočichů [29]Nebenprodukte von Wassertieren [29]
Vedlejší vinařské výrobky (matolina, vinařský kal atd.)Nebenerzeugnisse des Weinbaus (Trester, Trub)
Vedlejší silniční spojení a uzly silniční sítě TEN-T (nově postavené)Nebenstraßen als Verbindungen zum TEN-V-Straßennetz und zu TEN-V-Knoten (Neubau)
Vedlejší účastenství v řízeních o přímé žalobě a o kasačním opravném prostředkuStreithilfe in Klage- und Rechtsmittelverfahren
Zapínají se vedlejší agregáty.Die Nebenaggregate werden eingeschaltet.
nakládání s vedlejšími produkty.Vorschriften für die Bewirtschaftung von Nebenerzeugnissen.
Hlavní, vedlejší a pomocné činnostiHaupt-, Neben- und Hilfstätigkeiten
Vyjádření ke spisu vedlejšího účastníkaStellungnahme zum Streithilfeschriftsatz
Kód 7 Zavlažované vedlejší následné plodinyCodenummer 7 Bewässerte Folgekulturen
Destilace vedlejších výrobků podle článku 103vDestillation von Nebenerzeugnissen gemäß Artikel 103v
Kód 3 Vedlejší následné plodiny (nezavlažované)Codenummer 3 Folgekulturen (Zwischenfrüchte) (unbewässert)