"vědomí" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
vědomíBewusstsein

Beispieltexte mit "vědomí"

Příspěvky od stran přijímajících úvěr a poskytujících úvěr se při vypracování zprávy berou ve vhodné míře na vědomí.Beiträge seitens der kreditnehmenden und kreditgebenden Wirtschaft sind bei der Erstellung des Berichts ausreichend zu würdigen.
bere na vědomí následující připomínky těchto zemí:nimmt die Anmerkungen dieser Länder zur Kenntnis:
Jménem [název leteckého dopravce] beru na vědomí tyto skutečnosti:Im Namen von [Name des Luftfahrtunternehmens] nehme ich Folgendes zur Kenntnis:
Při čtení návodu k obsluze je třeba vzít na vědomí tyto informaceFolgende Hinweise sind beim Lesen der Betriebsanleitung zu beachten
Komise vzala tato stanoviska na vědomí při přípravě tohoto rozhodnutí [4].Die Kommission hat diese Stellungnahmen bei der Erarbeitung dieser Entscheidung zur Kenntnis genommen [4].
Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost vzaly na vědomí následující skutečnosti:Die Kommission und der Flugsicherheitsausschuss stellten Folgendes fest:
Interní auditor vezme na vědomí výroční zprávu o činnosti i ostatní zjištěné informace.Der interne Rechnungsprüfer nimmt Kenntnis vom jährlichen Tätigkeitsbericht sowie von den übrigen identifizierten Informationen.
Zadavatelé, kteří pořádali soutěž o návrh, dají výsledky na vědomí prostřednictvím oznámení.Auftraggeber, die Wettbewerbe durchgeführt haben, veröffentlichen die Ergebnisse in einer Bekanntmachung.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

sebevědomíSelbstbewusstsein
doložka svědomíGewissensklausel
Hodnocení výcviku a činností pro zvyšování povědomíBewertung der Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen
Plánování výcviku a činností pro zvyšování povědomíPlanung der Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen
Identifikace potřeb v oblasti výcviku a zvyšování povědomíErmittlung des Schulungs- und Sensibilisierungsbedarfs
úroveň povědomí mezi zaměstnanci atd.Bewusstsein der Mitarbeiter usw.
Uvědomí o tom předsedu Soudního dvora.Er setzt den Präsidenten des Gerichtshofs davon in Kenntnis.
Uvědomí Komisi o metodě přidělování.Er unterrichtet die Kommission über die Aufteilungsmethode.
Neprodleně o tom uvědomí smíšený výbor.Sie unterrichten unverzüglich den Gemeinsamen Ausschuss darüber.
Komise ihned uvědomí ostatní členské státy.Die Kommission unterrichtet daraufhin unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten.
Zároveň o tom uvědomí vysokého představitele.Sie unterrichtet darüber zeitgleich den Hohen Vertreter.
Zviditelňování a zvyšování povědomí o nástrojiAußenwirkung und Sensibilisierung