"výpary" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
výparyDämpfe

Beispieltexte mit "výpary"

výbušné výparyExplosive Dämpfe
nevdechovat výparyDämpfe nicht einatmen
Nevdechovat výpary (zapnoutodsávání).Dämpfe nicht einatmen (Absaugungeinschalten).
Nevdechujte olejovou mlhu ani výpary.Einatmen von Ölnebel- und –dämpfen vermeiden.
Z horkých tavných lepidel mohou unikat jedovaté výpary.Heiße Schmelzkleber können giftige Dämpfe entwickeln.
Je zakázáno odsávat výbušné plyny, výpary a hybridní směsi!Explosionsfähige Gase, Dämpfe und Hybridgemische dürfen nicht abgesaugt werden!
zóna 0 zahrnuje oblasti, ve kterých je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s plynem, výpary nebo mlhou přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často.Zone 0 umfasst Bereiche, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einem Gemisch von Luft und Gasen, Dämpfen oder Nebeln besteht, ständig, langzeitig oder häufig vorhanden ist.