"výdaj" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

výdajAusgabe
výdajAufwand

Beispieltexte mit "výdaj"

výdaj byl přiřazen ke správnému bodu rozpočtu;der Richtigkeit der haushaltsmäßigen Zuordnung,
výdaj byl zapsán ve správném rozpočtovém bodu;der Richtigkeit der Verbuchungsstelle im Haushaltsplan;
výdaj je v souladu s ustanoveními Smluv, rozpočtu, tohoto rozhodnutí a platných právních předpisů;der Übereinstimmung der Ausgabe mit den Bestimmungen der Verträge, des Haushaltsplans, dieses Beschlusses und der geltenden Gesetzgebung,
Jakýkoli záporný výsledek plnění rozpočtu se do rozpočtu subjektu Unie zapisuje jako výdaj.Ein negatives Haushaltsergebnis wird im Haushalt der Unionseinrichtung als Ausgabe verbucht.
Chyba stropu (oprava provedena, jelikož výdaj přesáhl strop)Obergrenzenfehler (Berichtigung, weil die Ausgabe die Obergrenze überschritten hat)
Úprava se vykáže jako příjem nebo výdaj v zisku nebo ztrátě.Die Anpassung wird als Ertrag oder Aufwand im Periodenergebnis erfasst.
Chyba stropu (oprava v ročním prohlášení, jelikož výdaj přesáhl strop)Obergrenzenfehler (Berichtigung in der Jahreserklärung, weil die Ausgabe die Obergrenze überschritten hat)
Žádný výdaj nesmí být financován ani poukázán k výplatě mimo výdaje schválené v rozpočtu.Ausgaben dürfen nur im Rahmen der im Haushaltsplan bewilligten Mittel gebunden und angeordnet werden.
Žádný příjem ani výdaj nesmí být uskutečněn, pokud není zaznamenán v rozpočtové položce subjektu PVSS.Einnahmen können nur angenommen und Ausgaben nur getätigt werden, wenn sie bei einer Haushaltslinie der PPP-Einrichtung veranschlagt sind.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

výdaje EUEU-Ausgabe
státní výdajeStaatsausgabe
správní výdajeVerwaltungsausgabe
spotřební výdajeVerbrauchsausgabe
rozpočtové výdajeHaushaltsausgabe
mimorozpočtové výdajeAusgabe außerhalb des Haushaltsplans
výdaje na obranuVerteidigungsausgaben
výdaje na zdravíGesundheitsausgabe
výdaje na potravinyAusgabe für Ernährung
provozní výdaje (EU)operationelle Ausgabe (EU)
v případě výdajů:bei den Ausgaben:
správní výdaje orgánůVerwaltungsausgaben der Organe
administrativní výdaje (EU)Verwaltungsausgabe (EU)
Pravidla způsobilosti výdajůRegeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben
výdaje na výzkum (EU)Forschungsausgabe (EU)
Výdaje na členy orgánůAusgaben für die Mitglieder der Organe
Výdaje na veřejnou intervenciAusgaben für Maßnahmen der öffentlichen Intervention
Výdaje na informační kancelářeAusgaben für Informationsbüros
výdajů na informace a publikace,Ausgaben für Information und Veröffentlichungen,
výdaje splatné v rozpočtovém roceZahlungsermächtigung
Výdaje související s personálním řízenímAusgaben für Personalverwaltung
Právo na náhradu výdajůAnspruch auf Kostenerstattung
Lhůty pro výdajové operaceFristen für Ausgabenvorgänge
strukturální výdaje na výzkumStrukturausgabe
Způsobilé výdaje při uzavřeníFörderfähige Ausgaben bei Abschluss
Způsobilost některých druhů výdajůFörderfähigkeit bestimmter Ausgabenarten
Ostatní výdaje související s budovamiSonstige Ausgaben für Gebäude
asistenčních, administrativních a provozních výdajů,die Sekretariats- und Verwaltungsausgaben,