"uzavření" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
uzavřeníSperrrung

Beispieltexte mit "uzavření"

uzavření ventilu vřeteneVentil an Spindel schließen
Uzavření ventilu vřeteneVentil an Spindel schliessen
uzavření výplach. ventiluSpülventil schließen
uzavření vysokotl. vřeteneHD-Spindel absperren
uzavření nízkotlakého kontaktováníNiederdruckkontaktierung schliessen
uzavření ventilu kontr. obvoduVentilprüfkreis schließen
uzavření ventilu výplach. obvoduVentilspülkreis schließen
Uzavření vysokotl. ventilu (obtok)Schliesse Hochdruck Ventil (Bypass)
Uzavření vkladních účtů provozovatelů zařízeníSchließung von Anlagenbetreiberkonten
uzavření komínkového ventilu zpět. toku, odlehčovací ventilRücklaufentlastungsventil schließen
uzavření samostatné smlouvy o úvěru ve spojení se smlouvou o úvěru s podílem na hodnotě nemovitosti za účelem získání úvěru.einen gesonderten Kreditvertrag in Verbindung mit einem Kreditvertrag mit Wertbeteiligung abzuschließen, um den Kredit zu erhalten.
Způsobilé výdaje při uzavřeníFörderfähige Ausgaben bei Abschluss
Znění dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.Der Wortlaut des Abkommens wird gemeinsam mit dem Beschluss über seinen Abschluss veröffentlicht.
Dohoda by proto měla být podepsána jménem Unie s výhradou jejího pozdějšího uzavření.Das Abkommen sollte– vorbehaltlich seines Abschlusses zu einem späteren Zeitpunkt – im Namen der Union unterzeichnet werden.
Dohoda by měla být podepsána a měla by být prozatímně prováděna s výhradou svého uzavření.Das Abkommen sollte vorbehaltlich seines späteren Abschlusses von der Union und den Mitgliedstaaten unterzeichnet und vorläufig angewandt werden.
Po každém zapnutí resp. novém spuštění stroje musíte nastavit bezpečnostní zařízení ve směru uzavření.Nach jedem Einschalten bzw. Neustart die Schutzeinrichtung in Schließrichtung ansteuern.
představovalo závažnou překážku pro jednání Unie o dvoustranných dohodách o investicích se třetími zeměmi nebo pro jejich uzavření.ein schwerwiegendes Hindernis für die Aushandlung oder den Abschluss bilateraler Investitionsschutzabkommen durch die Union mit Drittländern darstellen würde.
nebezpečí uzavření do strojeGefahr, in eine Maschine eingeschlossen zu werden
čekejte na uzavření kontrol. obvoduPrüfkreis schließen warten
čekejte na uzavření výplach. obvoduSpülkreis schließen warten
Vyčkejte uzavření a zablokování krytuWarten bis Haube geschlossen und verriegelt
Tyto dohody se po uzavření oznámí Komisi.Der Abschluss einer solchen Übereinkunft wird der Kommission mitgeteilt.
Vyčkejte uzavření nízkotlakého kontaktováníWarten bis Niederdruck-Kontaktierung geschlossen
Platba konečného zůstatku a uzavření programuZahlung des Restbetrags und Abschluss des Programms

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

uzavřením vnějších dveří.die Außentüren sind geschlossen zu halten.
Uzavřením nového manželství nárok pozůstalého manžela nebo manželky a na pozůstalostní důchod zaniká.Der Anspruch des Ehegatten auf Hinterbliebenenversorgung erlischt, wenn er eine neue Ehe eingeht.
Tato funkce přijímá žádost na uzavření účtu.Diese Funktion erhält eine Anforderung zur Schließung eines Kontos (account closure).
Po dobu nejvýše tří měsíců od uzavření transakce.Für einen Zeitraum von maximal 3 Monaten nach dem Closing.
Po dobu nejvýše šesti měsíců od uzavření transakce.Für einen Zeitraum von maximal 6 Monaten nach dem Closing.
Tržní hodnota nemovitosti v době uzavření kupní smlouvyDer Marktwert des Grundstücks bei Abschluss des Kaufvertrags
nálezů, nápravných opatření a data uzavření těchto opatření;der Beanstandungen, Abhilfemaßnahmen und des Datums des Abschlusses von Maßnahmen,
Zaměstnanci, kteří odejdou před uzavřením továrny, obdrží 10000 MJ.Arbeitnehmer, die vor der Werksschließung ausscheiden, erhalten 10.000 WE.
Po řádném uzavření příslušných bezpečnostních dveří poruchu potvrďte.Nachdem die betroffene Schutztüre ordnungsgemäß geschlossen wurde, muss die Störung quittiert werden.