"univerzální" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
univerzálníaustauschbar
univerzálníuniversal

Beispieltexte mit "univerzální"

univerzální službaUniversaldienst
Univerzální traverzaUniversaltraverse
Univerzální motory na střídavý nebo stejnosměrný proud s výkonem > 37,5 WAllstrom-(Universal-)motoren mit einer Leistung von mehr als 37,5 W
Univerzální jednotky na dávkování pístového maziva ve formě prášku a granulátu.Die universellen Dosiereinheiten für pulverförmigen und granulierten Kolbenschmierstoff.
Univerzální motory na střídavý i stejnosměrný proud, s výkonem převyšujícím 37,5 WAllstrom-(Universal-)motoren mit einer Leistung von mehr als 37,5 W
měřicí nátrubky s univerzální těsnicí hlavouMeßstutzen mit Universaldichtkopf
Provedení energetického štítku pro univerzální vysavače musí odpovídat tomuto vzoru:Die Gestaltung der Etiketten für Universalstaubsauger muss folgender Vorlage entsprechen:
K tomu se po výběru funkce aktivuje univerzální zadání, ve kterém se zadává úhel pootočení ve stupních.Dazu wird nach dem Anwählen der Funktion die Universaleingabe aktiviert, um dort den Drehwinkel in Grad anzugeben.
Za tímto účelem se po výběru funkce aktivuje univerzální zadání, kde se zadává posun ve směru X a Y v mm.Dazu wird nach dem Anwählen der Funktion die Universaleingabe aktiviert, um dort die Verschiebung in X- und Y-Richtung in mm anzugeben.
Kino a televize jsou dvě univerzální zábavní média, která celosvětově silně ovlivňují život mnoha lidí.Kino und Fernsehen gehören zu den universellen Unterhaltungsmedien, die weltweit das Leben vieler Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Po výběru této funkce lze požadované číslo pisátka zadat do okna univerzálního zadání.Nachdem die Funktion angewählt wurde, kann die gewünschte Stiftnummer in der Universaleingabe angegeben werden.
Po potvrzení funkce univerzálního zadání se označené části obrysu přiřadí zadané pisátko.Nach dem Bestätigen der Funktion in der Universaleingabe wird dem markierten Konturteilstück der angegebene Stift zugeordnet.
Posun se provede po potvrzení posunu zadávacím tlačítkem v okně univerzálního zadání a tlačítkem „Undo“ (Zrušit) jej lze vrátit zpět.Die Verschiebung wird nach dem Bestätigen der Verschiebung durch den Eingabeknopf der Universaleingabe ausgeführt und kann durch die „Undo“-Taste rückgängig gemacht werden.
Po stisknutí tlačítka „Skalieren“ (Změna měřítka)  lze v okně univerzálního zadání uvést samostatně koeficienty změny měřítka ve směru X a Y.Nach der Anwahl des „Skalieren“ -Knopfes kann in der Universaleingabe der Skalierungsfaktor in X- und Y-Richtung getrennt eingegeben werden.
Ukazatel parametrů musí být dán k dispozici prostřednictvím sériového portu standardního diagnostického konektoru na žádost univerzálního čtecího zařízení.Die Parameterkennung muss mit einem universellen Lesegerät über die serielle Schnittstelle der genormten Diagnosesteckverbindung ausgelesen werden können.
Použije se na poskytování služeb minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu na transevropské silniční síti.Sie gilt für die Bereitstellung eines Mindestniveaus allgemeiner für die Straßenverkehrssicherheit relevanter Verkehrsinformationen im transeuropäischen Straßennetz.
Vztažný bod lze definovat přímo klepnutím na požadovanou pozici v oblasti zobrazení obrysu, jeho polohu ale lze definovat také zadáním souřadnic v mm v univerzálním zadání.Einerseits kann der Bezugspunkt direkt durch Anklicken der gewünschten Position im Konturdarstellungsbereich definiert werden, andererseits kann die Position durch Angabe der Koordinaten in mm in der Universaleingabe bestimmt werden.