"událost" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
událostBegebenheit

Beispieltexte mit "událost"

obchodní událostHandelsveranstaltung
sportovní událostSportveranstaltung
evropská kulturní událosteuropäische Kulturveranstaltung
standardní událost stanovištěStandard-Stationsereignis
událost se koná v době mezi půlnocí a 8:00 hodin belgického času,Das Ereignis findet zwischen 0 und 8 Uhr belgischer Zeit statt.
událost se koná v době vysílání všeobecného zpravodajství, které uvedený poskytovatel zpravidla vysílá,Das Ereignis findet während einer allgemeinen Informationssendung statt, die dieser Fernsehveranstalter regelmäßig sendet.
V tomto režimu počítač zareaguje na aktivující událost.In diesem Zustand reagiert der Computer auf ein Weckereignis.
Program pro životní prostředí, který monitoruje pozorovanou událostDas Umweltprogramm, nach dem das beobachtete Ereignis überwacht wird.
Datum a čas, kdy událost začala.Datum und Zeitpunkt des Beginns des Vorgangs.
Datum a čas, kdy událost skončila.Datum und Zeitpunkt des Abschlusses des Vorgangs.
Datum (rrrrmmdd), kdy se událost přihodilaDatum (YYYYMMDD), zu dem der Vorgang stattgefunden hat
Nelze zpracovat určitou událost stanovištěEin Stationsereignis kann nicht bearbeitet werden
Příkaz může počkat na určitou událost (příznak).Der Befehl kann auf ein Ereignis (Flag) warten.
Fyzické prostředí, v němž geologická událost probíhá.Physikalisch-chemisches Umfeld (Bildungsraum und Bildungsmillieu), in dem das geologische Ereignis stattfindet.
Všeobecný koncept týkající se možnosti, že událost nastane.Allgemeiner Begriff zur Angabe der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

události stanovištěStationsereignisse
Odhadované datum událostiVermutetes Datum des Vorfalls
Název geologické události.Bezeichnung des geologischen Ereignisses.
Pokrytí pozorované událostiCoverage beobachteter Ereignisse
exprese transformačních událostí;Expression der Transformationsereignisse;
Události se nebudou protokolovat.Es werden keine Ereignisse protokolliert.
Události po přistoupení Rumunska k EUDie Ereignisse nach dem Beitritt Rumäniens zur EU
Události po skončení účetního obdobíEreignisse nach dem Abschlussstichtag
Události předcházející přistoupení Rumunska k EUDie Ereignisse vor dem Beitritt Rumäniens zur EU
Události, které nastanou po skončení období šetření, nejsou obvykle brány v úvahu.Normalerweise werden Ereignisse nach dem UZ nicht berücksichtigt.
Úmrtí podle měsíce událostiSterbefälle nach Ereignismonat
dostupný výkon během události,verfügbare Kapazität während des Ereignisses,
Obecný název pozorované události.Gebräuchliche Bezeichnung des beobachteten Ereignisses.
umístění události nebo podmínek;Ort des Ereignisses oder der Bedingungen;
Rozpětí pro nepředvídané událostiSpielraum für unvorhergesehene Ausgaben
Zmíněnými nežádoucími událostmi jsouDiese unerwünschten Ereignisse sind die folgenden
Chybná konfigurace událostí stanoviště.Fehlerhafte Konfiguration für Stationsereignisse.