"užitečný" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

užitečnýhilfreich

Beispieltexte mit "užitečný"

Užitečný světelný tok (Φuse) je definován v souladu s tabulkou č. 3.Der Nutzlichtstrom (Φuse) wird gemäß Tabelle 3 festgelegt.
Vyhledávání v úvěrové databázi je užitečný prvek při posuzování úvěruschopnosti.Die Abfrage einer Kreditdatenbank ist ein nützliches Element bei der Kreditwürdigkeitsprüfung.
Působí proti růstu plísní a bakterií, a zejména je užitečný pro omezení pasterizace.Es wirkt gegen Pilze und Bakterien und ist insbesondere zweckmäßig zur Begrenzung der Pasteurisierung.
U kogeneračních ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů: užitečný tepelný výkonRaumheizgeräte mit Kraft-Wärme-Kopplung: nutzbare Wärmeleistung
Přiložte jakýkoli fotografický materiál, který by mohl být užitečný při identifikaci dané osoby.Bitte fügen Sie sämtliche fotografischen Nachweise bei, die der Identifizierung der betroffenen Person dienen können.
Z tohoto důvodu je tento koeficient velice užitečný pro ověření spolehlivosti posuzovatelů ve zkušební komisi.Daher ist dieser Koeffizient zur Überprüfung der Zuverlässigkeit der Mitglieder der Prüfergruppe besonders geeignet.
Přiložte jakýkoli fotografický materiál, který by mohl být užitečný při identifikaci dítěte, sourozence nebo rodiče.Bitte fügen Sie sämtliche fotografischen Nachweise bei, die der Identifizierung des Kindes, Geschwisterteils oder Elternteils dienen können.
U kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kotlových kombinovaných ohřívačů: užitečný tepelný výkonElektrische Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit Heizkessel: nutzbare Wärmeleistung

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

schopnost vyvinout odstředivé zrychlení minimálně 8 g s minimálním užitečným zatížením 91 kg;Ausübung einer Zentrifugalbeschleunigung von mindestens 8 g auf eine Nutzlast größer/gleich 91 kg,
důvod, proč nemají přístup k internetu doma: nepotřebují internet (není užitečný, není zajímavý atd.),Grund für den fehlenden Internetzugang zu Hause: kein Bedarf für das Internet (nicht nützlich, nicht interessant usw.);
To může být užitečný nástroj pro vnitrostátní soudy, které se potýkají s problémy při výpočtu náhrady škody.Dies kann ein nützliches Instrument für einzelstaatliche Gerichte sein, die Schwierigkeiten bei der Berechnung des Schadenersatzes haben.
Typový užitečný světelný tok zobrazený písmem nejméně dvakrát tak velkým jako jakýkoli údaj o typovém příkonu světelného zdroje;Nomineller Nutzlichtstrom, angegeben in einer Schriftgröße, die mindestens zweimal so groß ist wie die Angabe der Lampennennleistung;
vysoce výkonná pásová nebo řádkovací elektronová děla s užitečným výkonem na terčíku větším než 2,5 kW/cm pro použití v systémech odpařování uranu;Hochleistungs-Elektronenstrahlkanonen, linienbestrahlend oder rasternd, mit einer Auftreffleistung von mehr als 2,5 kW/cm zur Verwendung in Uranverdampfungssystemen,