"stupeň" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
stupeňGrößenordnung

Beispieltexte mit "stupeň"

stupeň krytíSchutzklasse
stupeň vzděláníStufe des Bildungssystems
stupeň znečištěníBelastungsgrad
stupeň organizovanosti producentů,den Organisationsgrad der Erzeuger,
Stupeň krytí přístrojů sSchutzart für Geräte mit
Stupeň krytí tělesa / svorekSchutzart Gehäuse / Klemmen
Stupeň stálosti proudění vody.Die Beständigkeit des Wasserflusses.
Stupeň ochrany týkající se instalaceSchutzgrad für den Einbau
stupeň koncentrace nebo rozptýlení zákazníků;den Grad der Konzentration bzw. Streuung der Kunden;
Stupeň účinnosti motoru při polovičním zatíženíMotorwirkungsgrad bei halber Last
Stupeň aktivity přírodního geomorfologického prvku.Aktivitätsgrad des natürlichen geomorphologischen Merkmals (NaturalGeomorphologicFeature).
Zvolí se 2. převodový stupeň.Hierfür ist der zweite Gang zu wählen.
K 1 K 2 = vypnutí spojky zařazen první nebo druhý rychlostní stupeňK1 K2 = Auskuppeln erster oder zweiter Gang eingelegt
Má-li vozidlo více než jeden převod, nelze použít první převodový stupeň.Verfügt das Fahrzeug über mehr als einen Gang, so wird der erste Gang nicht verwendet.
Lze-li rychlosti awot,ref dosáhnout pouze na první převodový stupeň, musí se použít druhý převodový stupeň.Lässt sich awot,ref nur im ersten Gang erreichen, wird der zweite Gang verwendet.
Na každé straně vozidla se provedou alespoň tři měření, a to pro každou ze zkušebních podmínek a na každý převodový stupeň.Auf jeder Fahrzeugseite sind in jedem Gang und für jede Prüfbedingung mindestens drei Messungen vorzunehmen.
Typ, stupeň a původ kontaminaceArt, Grad und Ursprung der Kontamination
první stupeň terciárního vzděláváníkurzzeitige tertiäre Bildung
minimální stupeň čistoty účinné látky;Mindestreinheitsgrad des Wirkstoffs;
umožňuje maximální stupeň interoperability;Sie ermöglicht ein Höchstmaß an Interoperabilität.
Minimální stupeň čistoty účinné látky [1]Mindestreinheit des Wirkstoffs [1]
Zařazený rychlostní stupeň u manuální převodovkyBei Handschaltgetriebe zu verwendender Gang
Povinné, pokud je stupeň obsažen na ratingové stupnici.Obligatorisch bei der Mitteilung von Stufen einer Ratingskala

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Stupeň jejich utajení je uváděn pomocí označení.Der Vertraulichkeitsgrad wird durch eine besondere Einstufungskennzeichnung angegeben.
stupeň heterogenity, zejména u samosprašných druhů, aden Grad der Heterogenität, insbesondere bei selbstbefruchtenden Arten, und
Stupeň čistoty oblasti bez elektromagnetických odrazných plochEbenes freies Gelände, frei von elektromagnetisch reflektierenden Oberflächen
Stupeň úvěrové kvality, který je přiřazen ústřední vláděBonitätsstufe des Zentralstaats
stupeň dlužníka lze upravit vzhledem k zárukám přidruženým k expozici;die mit einer Risikoposition verbundenen Garantien durch angepasste Zuordnung zu einer Schuldner-Ratingstufe berücksichtigt werden dürfen,
stupeň dosažený při vypracovávání norem a produktů evropské normalizace;den Stand der Entwicklung der Normen und der Dokumente der europäischen Normung;
Stupeň restrukturalizace bude záviset na závažnosti problémů každé banky.Der Umfang der Umstrukturierung richtet sich danach, wie schwerwiegend die Probleme der jeweils betroffenen Bank sind.
PM = zařazen neutrální rychlostní stupeň, spojka zapnuta.PM = Getriebe im Leerlauf, Motor eingekuppelt.
K1, K2 = zařazen první nebo druhý rychlostní stupeň, spojka vypnuta.Gang eingelegt, Motor ausgekuppelt
Přibližný stupeň změny podzemní vody v důsledku lidské činnosti.Das ungefähre Ausmaß der durch menschliche Aktivität bedingten Veränderung des Grundwassers.
Třída a stupeň dočasných zaměstnanců jsou uvedeny v jejich smlouvě.In dem Vertrag eines Bediensteten auf Zeit ist anzugeben, in welcher Besoldungsgruppe und Dienstaltersstufe er eingestellt wird.
Popište díly a postupy k čištění a stupeň udržování čistoty lisu.Bauteile und Vorgehen zur Reinigung sowie den Reinhaltungsgrad der Presse beschreiben.
Přeřazení na vyšší rychlostní stupeň a nižší akceleraci je nepřípustné.Ein Wechsel in einen höheren Gang und zu einer niedrigeren Beschleunigung ist nicht zulässig.
Je zde definováno, jaký stupeň znalostí musí mít příslušná cílová skupina.Welchen Kenntnisstand die jeweilige Zielgruppe haben muss, ist hier definiert.