"spoje" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
spojePost- und Fernmeldewesen

Beispieltexte mit "spoje"

spojky, spojeVerbindungen
snížená mechanická pevnost spojeVerringerte mechanische Festigkeit der Verbindung
Zkontrolujte všechny přípojky a spoje.Überprüfen Sie sämtliche Anschlüsse und Verbindungen.
Po instalaci dopravního modulu v místě určení je třeba dotáhnout všechny elektrické spoje.Nach dem Aufstellen des Fördermoduls am endgültigen Bestimmungsort sind sämtliche elektrischen Verbindungsstellen nachzuziehen.
Přezkoušejte těsnost všech komponent a popřípadě dotáhněte šroubové uzávěry nebo šroubové spoje.Überprüfen Sie die Dichtheit aller Komponenten und ziehen Sie gegebenenfalls Verschraubungen oder Schraubenverbindungen nach.
Zahrnují zásobování vodou, shromažďování, úpravu a recyklaci odpadních vod a odpadů, dopravu, sítě, skladování a spoje.Eingeschlossen sind Wasserversorgung, Sammlung, Behandlung und Recycling von Abwasser und Abfall, Verkehr, Netze, Lagerung und Nachrichtenübermittlung.
Všechny šroubové spoje znovu dotáhněte.Ziehen Sie alle Schraubverbindungen noch einmal nach.
všechny potrubní a hadicové spoje těsnilyalle Rohr- und Schlauchverbindungen Dicht sind
Potrubní a hadicové spoje na stlačený vzduchDruckluftführende Rohr- und Schlauchverbindungen
Přenosové cesty jsou vnější spoje částí zařízení.Übertragungswege sind die äußeren Verbindungen von Anlageteilen.
Vidlice a zásuvky pro plošné spoje pro napětí ≤ 1 kVSteckvorrichtungen für gedruckte Schaltungen für eine Spannung von 1 kV oder weniger
Sekundární vedení jsou nesledované spoje částí zařízení.Sekundärleitungen sind nicht überwachte Verbindungen von Anlageteilen.
Primární vedení jsou elektricky sledované spoje částí zařízení.Primärleitungen sind elektrisch überwachte Verbindungen von Anlageteilen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

spojeangeschlossen
spojenverbunden
spojenecVerbündeter
Spojené státydie Vereinigte Staaten
Spojené královstvídas Vereinigte Königreich
stav spojeVerbindungszustand
Spojené arabské emirátydie Vereinigte Arabische Emirate
charta Spojených národůCharta der Vereinten Nationen
regiony Spojeného královstvíRegionen des Vereinigten Königreichs
přístav, multimodální spojeHafen, multimodale Verbindungen
Spojené státy a EU:Die Vereinigten Staaten und die EU
Spojení Pipe bylo ukončeno.Eine Pipe-Verbindung wurde beendet.
Spojení Winsock bylo ukončeno.Eine Winsock-Verbindung wurde beendet.
spojení letiště se železnicíAnbindung Eisenbahn – Flughafen
spojení letiště se železnicíSchienenanbindung Hafen und Flughafen
Spojené státy americké 2388 tVereinigte Staaten von Amerika 2388 t
Spojení se serverem bylo přerušeno.Die Verbindung zum Server ist unterbrochen.
též s těsnícím spojem,mit oder ohne Dichtung,
Bylo vytvořeno spojení Pipe.Eine Pipe-Verbindung wurde erstellt.
Revize spojená s prováděnímÄnderung aufgrund der Ausführungssituation
ve Spojeném království (…)im Vereinigten Königreich: (…)
Bylo vytvořeno spojení Winsock.Eine Winsock-Verbindung wurde erstellt.
Pobřežní vody spojeného královstvíKüstengewässer des vereinigten königreichs
Přiděleno Spojeným státům americkýmFür die Vereinigten Staaten von Amerika