"součet" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
součetErgebnis der Addition

Beispieltexte mit "součet"

Součet řádků 29 a 44Summe der Zeilen 29 und 44
součet methylesterů obou cis-isomerůSumme der Methylester der beiden cis-Isomere
součet hodnot dopravovaného množstvíAufsummierung der Fördermengenwerte
součet hodnot pro přetékající množstvíAufsummierung der Wert für die Überströmmenge
Součet hmotností uhlovodíků a oxidů dusíkuSumme der Massen der gesamten Kohlenwasserstoffe und Stickoxide
Součet hmotností uhlovodíků a oxidů dusíkuSumme der Massen der Kohlenwasserstoffe und Stickoxide
součet methylesterů obou cis-isomerů + ethylester + trans-isomerySumme der Methylester der beiden cis-Isomere + Ethylester + trans-Isomere
Pomoc jako součet příspěvků na produkci [10]Beihilfe als Einbehalt von der Gesamtbeihilfe für die Erzeugung [10]
celkový te = součet te všech teplotních skupin,Total te = Summe von te über alle Temperaturklassen hinweg
Vyjádřeno jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny.“Als Summe aus Carnosol und Carnosolsäure“
Podle běžné tržní praxe se součet vypočítá na ročním základě.Im Einklang mit der marktüblichen Praxis sollte die Zinseszinsberechnung auf Jahresbasis erfolgen.
Poté se vypočte součet kompenzovaných vážených pozic ze všech pásem.Anschließend wird die Gesamtsumme der ausgeglichenen gewichteten Positionen sämtlicher Laufzeitbänder errechnet.
Tento součet se přidá k referenčním úrovním loďstva mateřského státu.Diese Summen werden zu den Referenzgrößen der Mutterlandsflotte hinzugefügt.
„celkový objemový obsah alkoholu“ součet skutečného a potenciálního objemového obsahu alkoholu;Gesamtalkoholgehalt (in % vol) die Summe des vorhandenen und des potenziellen Alkoholgehalts;

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Součet řádků 46 až 48 a řádku 50.Summe der Zeilen 46 bis 48 zuzüglich der Zeile 50
Součet všech procent musí být menší nebo roven 100.Die Summe aller prozentualen Anteile darf höchstens 100 betragen.
Součet absolutních hodnot těchto rozdílů je její celková čistá pozice.Die Summe der absoluten Werte dieser Differenzbeträge ergibt seine Nettogesamtposition.
Součet absolutních hodnot těchto dvou čísel je její celková hrubá pozice.Die Summe der absoluten Werte dieser beiden Zahlen ergibt seine Bruttogesamtposition.
Součet amitrazu a všech metabolitů, které obsahují 2,4-dimethylanilin, vyjádřený jako amitrazSumme von Amitraz und allen Metaboliten, die den 2,4-Dimethylanilin-Teil enthalten, ausgedrückt als Amitraz
Součet albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu, vyjádřený jako albendazolSumme von Albendazolsulfoxid, Albendazolsulfon und Albendazol 2-amino Sulfon, ausgedrückt als Albendazol
Součet současných reprodukčních nákladů a případné budoucí úvěrové expozice tvoří hodnotu expozice.Die Summe aus aktuellen Wiederbeschaffungskosten und potenziellem künftigem Wiederbeschaffungswert ergibt den Forderungswert.
Celkový počet bankomatů proto může být nižší než součet dílčích kategorií.Somit kann die Gesamtzahl der Geldautomaten kleiner als die Summe der Unterkategorien sein.
Je vyjádřena jako součet výše úvěru a celkových nákladů úvěru pro spotřebitele.Er wird dargestellt als die Summe aus Kreditbetrag und Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher.
Doba trvání mezi výskytem a odstraněním poruchy (resp. jako součet ve skupinovém seznamu)Zeitdauer zwischen Eintritt und Behebung der Störung (bzw. als Summe in der gruppierten Liste)
Monomery celkem (součet methylmethakrylátu a ethylakrylátu): ne více než 100 mg/kg v disperzi.Monomere insgesamt (Summe von Methylmethacrylat und Ethylacrylat): höchstens 100 mg/kg in der Dispersion
Za každý příslušný rozpočtový rok určili poradci vložený kapitál jako součet těchto faktorů:In allen geprüften Jahren haben die Sachverständigen den Kapitaleinsatz als Summe der folgenden Positionen ermittelt:
„celkovým hmotnostním obsahem alkoholu“ součet skutečného a potenciálního hmotnostního obsahu alkoholu,Gesamtalkoholgehalt (in % mas) die Summe des vorhandenen Alkoholgehalts und des potenziellen Alkoholgehalts;
celková hmotnost (součet zatížení na nápravy = zatížení tažného zařízení) tažného zařízení v kilogramech (kg)Gesamtmasse (Summe der Achslasten = Anhängelast) des Anhängers in Kilogramm (kg)