"software" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
softwareSoftware

Beispieltexte mit "software"

výukový softwareLernsoftware
otevřený softwareFreie Software
Rozběhne se softwareDie Software bootet hoch
Software musí absolvovat tyto fázeFolgende Phasen müssen in der Software durchlaufen werden
Software má oproti hardwaru tu výhodu, že nestárne a že se neopotřebovává.Software hat gegenüber Hardware den Vorteil, daß sie nicht altert und verschließt.
Software přeruší všechny měřicí procesy a zastaví přísun zkušebního oleje čerpadlemDie Software unterbricht alle Messvorgänge und stoppt die Pumpenförderung des Prüföls
Software je koncipován tak, že se se spuštěním automatického režimu iniciuje nejprve rozběhová rutina.Die Software ist so ausgelegt, dass durch Automatikstart zuerst eine Vorlaufroutine ausgeführt wird.
Znovu spusťte software řízení obrysu.Starten Sie das Konturmanagement erneut.
Antivirový software bude pravidelně aktualizován;Die Antivirenprogramme sind regelmäßig zu aktualisieren.
Byl doplněn software Speciální režim kompenzace síly"Software Sondermodus Kraftkompensation" neu hinzu
Po dokončení rozběhové fáze je software v ručním provozu.Nach dem Booten befindet sich die Software im Handbetrieb
Tento monitorovací software umožňuje definovat regulační a měřicí postupy.Durch die Monitorsoftware ist es möglich Stell- und Messvorgänge zu definieren.
Monitorovací software je sestaven tak, že není závislý na konkrétním typu přístroje.Die Monitor-Software wurde geräteunabhängig ausgelegt.
Dostupný software umožňuje využití virtuálních zkušebních metod, jež vycházejí z počítačových simulací.Dank der vorhandenen Software ist es möglich, virtuelle, auf rechnergestützten Techniken beruhende Prüfverfahren anzuwenden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

software, hardware, infrastruktury, technologie a služby;Software, Hardware, Infrastrukturen, Technologien und Dienstleistungen;
Software, který je předmětem popisu této příručky, slouží k pořizování dat získávaných při měření určitých veličin systémů vstřikování dieselového paliva na zkušebních stolicích s odpovídajícím vybavením.Die hier beschriebene Software dient zur Erfassung von Meßdaten von Diesel - Einspritzsystemen an entsprechend ausgerüsteten Prüfständen.
Diagram znázorňuje tok dat softwaremDas folgende Diagramm zeigt den Datenfluß innerhalb der Software
Hardware, software, síť, zkušební technikaHardware, Software, Netzwerk, Prüftechnik
„Technologií“ se rozumí též „software“.“Der Ausdruck ‚Technologie‘ bezeichnet auch „Software“.“
Počítačové programové vybavení (software) a databáze [102]Software und Datenbanken [102]
Zařízení a software pro informační a inovační technologieHardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien
Všechna ostatní nehmotná aktiva (např. software, licence atd.).Alle sonstigen immateriellen Vermögenswerte (z.B. Software, Lizenzen usw.).
Výrobci mohou z odpovídačů třídy A odstranit příslušný hardware a software.“Es bleibt den Herstellern überlassen, die entsprechenden Hard- und Softwarekomponenten der Transponder der Klasse A wegzulassen.“