"složka" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
složkaOrdner
složkaMappe

Beispieltexte mit "složka"

meziodvětvová složka.einem sektorübergreifenden Aktionsbereich.
Složka LQ_bu (na obr. 1 není zobrazena) obsahuje zálohy při aktualizaci softwaru.Der Ordner LQ_bu (in Abb. 1 nicht ersichtlich) beinhaltet die backups bei Softwarteupdates.
Složka geologické jednotky, která je přítomna jako hmota zpravidla ostře ohraničená, obklopená základní hmotou jiného materiálu.Geologischer Fremdkörper, der gewöhnlich scharf abgegrenzt und von einer anders zusammengesetzten Matrix umgeben ist.
Pro každého dočasného zaměstnance existuje pouze jedna osobní složka.Für jeden Bediensteten auf Zeit darf nur eine Personalakte geführt werden.
Sušené ovoce, kromě sušených fíků, a výrobky z něj zpracované určené k přímé lidské spotřebě nebo k použití jako potravinová složkaTrockenfrüchte, ausgenommen getrocknete Feigen, sowie deren Verarbeitungserzeugnisse, die zum unmittelbaren Verzehr oder zur Verwendung als Lebensmittelzutat bestimmt sind
Osobní složka dočasného zaměstnance obsahuje:Die Personalakte des Bediensteten auf Zeit enthält:
Rozšířená složka dokumentace musí zahrnovat tyto informace:Die erweiterte Dokumentation muss folgende Informationen enthalten:
Nástroj předvstupní pomoci (NPP) – Složka pro regionální rozvojInstrument für Heranführungshilfe (IPA) — Komponente regionale Entwicklung
Minerální složka půdy členěná podle velikosti (průměru) částic.Der nach Korngröße (-durchmesser) und -grenzen klassierte mineralische Teil des Bodens.
Nástroj předvstupní pomoci (NPP) – Složka pro přeshraniční spolupráciInstrument für Heranführungshilfe (IPA) — Komponente grenzübergreifende Zusammenarbeit
K tomuto účelu se založí složka roku a měsíce, ve které se pak zakládají 2 různé denní soubory.Hierzu wird ein Jahres und Monatsordner angelegt, indem 2 verschiedene Tagesdateien angelegt werden.
Nová složka se vytváří v okně Projekt v rámci aktuálně zvoleného připojovacího příkazu funkcí v nabídce Vložit.Mit unter dem Menüpunkt Einfügen wird unter dem aktuell angewählten Fügebefehl im Projektfenster ein neuer Ordner erstellt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Složka, jejíž koncentrace se měří.Die Komponente, deren Konzentration gemessen wird.
Složka, která tuto mezní hodnotu překročí, musí být například popsána jako „tučné maso“.Eine Zutat, die diese Grenzwerte überschreitet, muss z. B. als „Speck“ bezeichnet werden.
B. Unijními složkami evropských informačních systémů jsou:B. Die Unionselemente der Europäischen Informationssysteme sind:
Dalšími složkami jsou voda, koření a povolené přídatné látky.Zusätzliche Inhaltsstoffe sind Wasser, Gewürze und zugelassene Zusatzstoffe.
Za účelem povzbuzení nadnárodní politické spolupráce podporuje meziodvětvová složka:Zur Förderung der länderübergreifenden politischen Zusammenarbeit ist im sektorübergreifenden Aktionsbereich Unterstützung für Folgendes vorgesehen:
Isomalt je směsí hydrogenovaných mono- a disacharidů, jejíž hlavními složkami jsou tyto disacharidy:Isomalt ist ein Gemisch hydrierter Mono- und Disaccharide, dessen wichtigste Bestandteile folgende Disaccharide sind:
Názvy souborů obsahují pořadové číslo celkového počtu svařených dílů dané varianty (složka dílů).Betitelt werden die Files mit der laufenden Nummer der Anzahl insgesamt geschweißter Bauteile dieser Variante (Bauteilordner).
Tato složka Unii pomůže zabývat se těmi aspekty cílů odvětvových politik, které souvisejí s výzkumem a inovacemi.Diese Komponente unterstützt die Union dabei, die forschungs- und innovationsrelevanten Aspekte der sektorspezifischen politischen Ziele anzugehen.
Obecně se nemůže organizační složka podniku, neboli hospodářská jednotka bez vlastní právní subjektivity, stát příjemcem podpory na restrukturalizaci.Generell können Unternehmensteile, d. h. Geschäftseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit, keine Umstrukturierungsbeihilfen erhalten.