"sériové" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
sériovéseriell

Beispieltexte mit "sériové"

sériové nebo paralelní nastavení nastavovaných veličinStellgrößen seriell oder parallel stellen
Sériové uvedení do provozu se běžně uplatňuje v těchto situacíchTypische Anwendungen für die Serieninbetriebnahme sind
Zadejte sériové číslo a potvrďte tlačítkem OKSeriennummer eingeben und mit ok bestätigen
Zadejte sériové číslo a zadání potvrďte tlačítkem "OK"Seriennummer eingeben und mit „ok“ bestätigen
Na displeji se objeví hlášení „Zadejte sériové číslo“Meldung „Seriennummer eingeben“ erscheint
Vyhodnocení se provede na základě průzkumu a studií vozidel ze sériové výroby.Eine Beurteilung erfolgt auf der Grundlage von Inspektionen und Untersuchungen von Fahrzeugen aus der laufenden Produktion.
V této kartě lze vybrat existující sériové rozhraní; standardně se používá COM2.In diesem Register wird eine vorhandene serielle Schnittstelle ausgewählt, Standard ist COM2.
Každý certifikát EU musí mít jedinečné sériové číslo, kterému předchází kód: EU.Jedes EU-Zertifikat hat eine einmalige Seriennummer, vor der der Kode „EU“ steht.
Ta se zadávají před zahájením zkoušky a identifikují zkoušený díl (např. sériové číslo atd.).Sie werden vor Beginn einer Prüfung eingegeben und identifizieren den Prüfling (z.B. Seriennummer usw.).

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

(Sériové) uvedení do provozu v případě nebezpečných zátěžíSerien- / Inbetriebnahme bei gefahrbringenden Lasten
Namátkově se vyberou tři vozidla ze sériové výroby a zkoušejí se podle popisu v příloze 6.Drei Fahrzeuge werden stichprobenweise der Serienproduktion entnommen und nach dem in Anhang 6 beschriebenen Verfahren geprüft.
Název výsledkového souboru bude odpovídat sériovému číslu zadanému do tohoto vstupního dialogu.Die Eingabe der Seriennummer im Eingabedialog bestimmt den Dateinamen der Ergebnisdatei.
Pro získání oprávnění k zápisu je nutno vytvořit navíc ještě také sériové spojení a stisknout tlačítko , které se poté změní na .Um Schreibrechte zu erhalten, muss zusätzlich die serielle Verbindung hergestellt sein und der Button betätigt werden, dann ändert sich dieser zu .
Tyto soubory se rozlišují buď podle data/času (časového razítka) zkoušky nebo podle sériového čísla, které je možno zadat na začátku měření.Die Unterscheidung dieser Dateien erfolgt entweder über die Datum/Zeitangabe (Zeitstempel) der Prüfung oder über die Seriennummer, welche zu Beginn der Messung eingegeben werden kann.
Název souboru výsledků sestává z aktuálního času a sériového čísla, čímž je zajištěno jednoznačné přiřazení datové věty ke zkoušenému dílu.Der Dateiname der Ergebnisdatei setzt sich aus der aktuellen Zeit sowie der Seriennummer zusammen, damit ist eine eindeutige Zuordnung zwischen Datensatz und Prüfling gewährleistet.
Ukazatel parametrů musí být dán k dispozici prostřednictvím sériového portu standardního diagnostického konektoru na žádost univerzálního čtecího zařízení.Die Parameterkennung muss mit einem universellen Lesegerät über die serielle Schnittstelle der genormten Diagnosesteckverbindung ausgelesen werden können.