"ročně" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
ročněeinmal im Jahr
ročnějährlich

Beispieltexte mit "ročně"

na podnik ročněje Betrieb und Jahr
na hektar ročněje Hektar und Jahr
1 Čisté úspory (B.8n) – ročněFinanzierungssaldo (B.9) — jährlich
Všechny proměnné se poskytují ročně.Alle Variablen werden jährlich bereitgestellt.
Výbor zasedá nejméně dvakrát ročně.Der Ausschuss tritt mindestens zweimal jährlich zusammen.
Předseda svolává řídící radu jednou ročně.Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat einmal jährlich ein.
Předseda svolává radu nejméně dvakrát ročně.Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden mindestens zwei Mal jährlich einberufen.
Napnutí řemene je nutno kontrolovat jednou ročně.Die Riemenspannung muss jährlich kontrolliert werden.
Představenstvo jmenuje správce fondu jednou ročně.Der Vorstand bestellt den Fondsmanager auf Jahresbasis.
na hektar ročně u jednoletých plodinje Hektar und Jahr für einjährige Kulturen
na hektar ročně u speciálních trvalých plodinje Hektar und Jahr für mehrjährige Sonderkulturen
Plánování prostředků se jednou ročně aktualizuje.Die Ressourcenplanung wird jährlich aktualisiert.
na hektar ročně u jiných způsobů využívání půdyje Hektar und Jahr für sonstige Flächennutzung
Tyto údaje jsou nejméně dvakrát ročně předávány Komisi.Diese Daten werden der Kommission mindestens zweimal jährlich mitgeteilt.
Komise stanoví tři uzávěrky ročně pro ohodnocení návrhů.Die Kommission legt drei Stichtage pro Jahr für die Bewertung der Vorschläge fest.
Dvakrát ročně mohou politické skupiny pořádat mimořádnou schůzi.Zweimal jährlich können die Fraktionen außerordentliche Sitzungen abhalten.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

čtvrtročněvierteljährlich
1 Vývoz a dovoz, zeměpisné členění – ročněVermögenstransfers aus der/an die übrige Welt (D.9) — jährlich
Tvorba hrubého fixního kapitálu podle aktiv – ročněExporte und Importe, geografische Untergliederung — jährlich
Tvorba hrubého fixního kapitálu, členění podle odvětví – ročněBruttoanlageinvestitionen nach Wirtschaftsbereichen — jährlich
Čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv (K.2) – ročněNettozugang an nicht produzierten Vermögensgütern (K.2) – jährlich
ročněKompressorstation in Kipi (EL) mit einer Mindestkapazität von 3 Mrd. m3 jährlich
ročněKontrolle Zahnriemenspannung von monatlich in jährlich geändert
ročněDas sichere Abschalten bei Auslösung eines zugeordneten sicherheitsggerichteten Sensors oder Schalters ist mindestens einmal pro Jahr zu kontrollieren
Opakovací výcvik každoročně zahrnuje:Jährliche wiederkehrende Schulungen müssen Folgendes umfassen:
Každoročně vyměňte filtrační vložkuWechseln Sie die Filterpatrone jährlich
těžká nemoc dítěte: až dva dny ročně,schwere Erkrankung eines Kindes: bis zu zwei Tage pro Jahr;
Aukce roční kapacity se konají jednou ročně.Die Auktionen für Jahreskapazität finden einmal pro Jahr statt.
Doporučuje se preventivní údržba (jednou ročně)Vorbeugende Wartungsmaßnahmen (ein mal pro Jahr) empfohlen
Tyto informace by měly být každoročně aktualizovány.Diese Informationen sollten jährlich aktualisiert werden.
Tyto informace se každoročně předkládají příslušnému orgánu.Die Konten werden der zuständigen Behörde für jedes Kalenderjahr vorgelegt.