"realizovat" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

realizovatrealisieren

Beispieltexte mit "realizovat"

Naprogramované parametry není možno realizovatProgrammierte Parameter können nicht gefahren werden
Přítok kapaliny quench lze realizovat dvěma různými způsobyDie Versorgung mit Quenchflüssigkeit kann auf zwei Arten erfolgen
V tomto případě je temperaci paliva dovoleno realizovat jiným přístrojem/principem.In diesem Fall darf die Temperierung des Kraftstoffes durch einen anderes Gerät/Prinzip erfolgen.
Je třeba urychleně realizovat v praxi novou prioritu, a to integraci romského obyvatelstva.Die neuen, als vordringlich erklärten Maßnahmen zur Integration der Roma müssen rasch umgesetzt werden.
Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.Maßnahmen zur Sicherstellung der Kapazität von zwischengeschalteten Einrichtungen und Begünstigten zur Umsetzung der Projektplanung.
Díky faktu, že se tato data interpretují, lze zkoušky realizovat flexibilně a podle požadavků uživatele.Durch die Interpretation dieser Daten ist eine flexible, anwenderbezogene Prüfung möglich.
Akce, jejichž odpracování je dovoleno realizovat v rámci jednoho procesu, jsou sdruženy do jednoho pojezdového povelu.Aktionen, die in einem Vorgang abgearbeitet werden dürfen, werden zu einem Fahrbefehl zusammengefasst.
Otevření pneumatického oddělovače je přitom možno realizovat buď ručně, nebo pomocí příkazu z řídicího systému stanoviště.Das Öffnen des pneumatischen VE erfolgt dabei manuell oder durch eine Stationssteuerung.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

realizovatelnýmachbar
max. realizovatelná rychlost, zrychlení, brzdná rampaMax. zu fahrende Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsrampe
max. realizovatelná rychlost při pojezdu do koncové polohyMax. zu fahrende Geschwindigkeit bis Endposition
max. realizovatelná poloha vyjádřená jako absolutní hodnota/relativně k okamžité polozeMax. zu fahrende Position als Absolutwert/relativ zur aktuellen Position
Čistá realizovatelná hodnota zásob nemusí odpovídat reálné hodnotě snížené o náklady na prodej.Der Nettoveräußerungswert von Vorräten kann von dem beizulegenden Zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten abweichen.
Tímto sice nelze realizovat funkcionalitu "spolehlivě hlídaného odstavení", podle vyjádření zadavatele je však funkcionalita "spolehlivě hlídané koncové polohy" dostačující.Die Funktionalität "sicher überwachter Stillstand" ist damit zwar nicht realisierbar, jedoch ist die Funktionalität "sicher überwachte Endlage" laut Auftraggeber ausreichend.