"proud" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
proudStrom

Beispieltexte mit "proud"

objemový proudVolumenstrom
kontroluje proudüberwacht den Strom
migrační proudWanderungsstrom
hmotnostní proudMassenstrom
dopravovaný proudFörderstrom
Proud alarmu s generováním alarmu např. 500 mA.Alarmstrom mit Alarmgebung z.B. 500 mA.
Proud vzduchu proudící náhle směrem ven sfoukne většinu prachu visícího na filtrační patroně. Ten padá do odpadní nádoby.Der plötzlich ausströmende Luftstrom bläst den an der Filterpatrone hängenden Staub weitgehend ab, der dann in den Behälter abfällt.
Proud vháněcího vzduchu přitom nastavte tak, aby nebyl ani příliš silný, což by znamenalo, že by mazivo násypkou jen prolétávalo, ani příliš slabý, takže by mazivo zůstávalo v přípojce.Hierbei ist beachten, dass die Einblasluft nicht zu stark oder zu schwach eingestellt wird, da sonst der Schmierstoff durch die Füllkammer hindurchgeblasen wird oder bei zu schwacher Einstellung der Schmierstoff in der Zuleitung liegen bleibt.
testovací proud, zkušební proudTeststrom
pro střídavý a stejnosměrný proudfür Wechsel- und Gleichstrom
V poloze "0" strojem neprochází žádný proud.In Stellung 0 ist die Maschine stromlos.
v poloze ”0” strojem neprochází žádný proud.In Stellung 0 ist die Maschine stromlos
V poloze "0" stanovištěm neprochází žádný proud.In Stellung 0 ist die Station stromlos.
Při každém napětí se změří příslušný proud.Für jede Spannung ist jeweils der Strom zu messen.
V poloze "0" zkušební stolicí neprochází žádný proud.In Stellung 0 ist der Prüfstand stromlos.
Pro proud převyšující 2 Afür eine Stromstärke von mehr als 2 A
čekejte, dokud nebude proud v toleranciWarten bis Strom in Tolerance ist
Motor na stejnosměrný proud s komutátorem, sGleichstrommotor mit Kommutator mit:
Byl překročen maximální proud diody laseru 1Maximaler Diodenstrom des Lasers 1 wurde überschritten
Přípustný jednotlivý harmonický proud In/I1 %Zulässiger einzelner Oberschwingungsstrom In/I1 %
Elektrický proud může způsobit smrtelné úrazy.Elektrischer Strom kann tödliche Folgen verursachen.
Stejnosměrný/střídavý proud [2] Nehodící se škrtněte.Gleichstrom/Wechselstrom [2] Nichtzutreffendes streichen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

proudové letouny.Flugzeuge mit Strahlturbinenantrieb.
kontrola prouduüberwache Strom
přivedení proudubestromen
spuštění regulace proudustarte Stromregelung
Porucha v přívodu prouduStörung in der Stromzufuhr
Ohrožení elektrickým proudemGefährdung durch elektrischen Strom
proudem nejvýše 1 A,einer Stromstärke von nicht mehr als 1 A,
Proudění na výstupu ze clonyAusströmvorgang an einer Blende
proudové injektory paprsků záporných iontů vodíku;Strominjektoren für negative Wasserstoffionenstrahlen,
proudový okruh servisní zásuvky ve skříňovém rozvaděči,Stromkreis für Servicesteckdose im Schaltschrank
Proudové motory a turbovrtulové pohony, pro civilní použitíTurbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke, für die zivile Nutzung
proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.Strom- oder Spannungsstabilisierung besser als 0,01 % über eine Zeitdauer von 8 Stunden.
čekání na hodnoty v toleranci otáčky/tlak/proudwarte bis Werte in Toleranz Drehzahl/Druck/Strom
čas. prodleva při nastav. prouduTimeout beim stellen des Stromes
Stupeň stálosti proudění vody.Die Beständigkeit des Wasserflusses.
Poškozená vedení; bludné proudyBeschädigte Leitungen; Vagabundierende Ströme
Čidlo proudění je bezúdržbové.Der Strömumgssensor ist wartungsfrei.
kontrola nulového dopravního prouduÜberwache Nullförderstrom
Nebezpečí zasažení elektrickým proudemGefahr durch elektrischen Strom
Umístění zdroje elektrického proudu …Lage der elektrischen Stromquelle …