"proces" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

procesProzess
procesVorgang

Beispieltexte mit "proces"

proces svařováníSchweißprozess
chemický proceschemisches Verfahren
elektrický procesElektroverfahren
fyzikální procesphysikalisches Verfahren
parlamentní procesparlamentarisches Verfahren
legislativní procesGesetzgebungsverfahren
proces vaření pivaBrauprozess
proces vyřizování odvolání;einen Prozess für die Behandlung von Einsprüchen;
legislativní proces EUAusarbeitung des EU-Rechts
Proces již není aktivní.Der Vorgang dauert nicht mehr an.
Proces vzniku nových druhů.Prozess, der zur Entstehung neuer Arten führt.
Proces svařování se ještě nespustí.Der Schweißprozess wird noch nicht gestartet.
Proces sledování zahrnuje tyto činnosti:Das Kontrollverfahren umfasst folgende Maßnahmen:
Proces řízení rizika a kontrolní mechanismyRisikomanagement-Prozess und -Kontrollen
Proces třídění využívající metody chemického rozdružování.Sortierung durch chemische Trennverfahren.
Proces třídění využívající metody fyzikálního rozdružování.Sortierung durch mechanische Trennverfahren.
Teprve poté se spustí automatický proces.Erst dann wird der Automatikablauf gestartet.
Reliktní nebo fosilní geomorfologický proces.Rest- oder fossiler geomorphologischer Prozess.
Touto funkcí se odstraní určitý dílčí proces.Diese Funktion löscht einen Teilablauf.
V horní části okna je zobrazen aktuální proces.Im oberen Teil des Fensters wird der aktuelle Ablauf angezeigt.
Tyto údaje se uvádějí pro každý jednotlivý proces.Diese Angaben sind für jeden einzelnen Prozess angegeben.
Ke každému typu zkoušených dílů existuje jeden proces.Für jeden Prüflingstyp existiert ein Ablauf.
Po zregulování tlaku řídicí systém uvolní zkušební proces.Die Steuerung gibt den Prüfablauf frei, wenn der Druck eingeregelt ist.
Laser aktivní, proces běží.Laser aktiv, Prozess läuft.
9.3 Podléhá proces expedice dozoru?Wird der Versandprozess beaufsichtigt?
Tento proces může trvat dlouhou dobu.Dieser Vorgang kann erheblich Zeit in Anspruch nehmen.
Tím se kompletní zkušební proces zruší.Damit wird der komplette Prüfablauf abgebrochen.
pracovní proces stroje bude pokračovat dáleder Ablauf der Maschine wird fortgesetzt
Tento proces nepotřebuje žádné přístroje.Dieser Ablauf benötigt keine Geräte.
Pracovní proces stroje bude pokračovat dále.Der Ablauf der Maschine wird fortgesetzt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

procesyAbläufe
procestovatdurchstreifen
procesní programAblaufprogramm
biologický procesbiologisches Verfahren
Typ procesu.Art des Prozesses.
Název procesu.Bezeichnung des Prozesses.
hydraulické procesyhydraulisch
Technologie procesůProzesstechnik
Popis procesu prodejeBeschreibung der Veräußerungsmaßnahme
Popis parametru procesu.Beschreibung des Prozessparameters.
popis pracovního procesuAblaufbeschreibung
V okně procesu stiskněteIm Prozessfenster auf drücken
spuštění automatického procesuAutomatikablauf starten
procesy v palivovém oběhuProzesse des Kraftstoffumlaufs
Procesy mimo atmosféru Země.Vorgänge, die ihren Ursprung im Weltraum haben.
procesní modul 1. stanoviště NE OKProzessmodul der 1. NIO - Station
Procesní data určují průběh měření.Die Ablaufdaten bestimmen die Messdurchführung.
Procesní časovače, stopky a podobné hodinyKurzzeitmesser (Minutenzähler, Sekundenzähler)
Proces působící změnu magnetického pole Země.Prozess, der zu einer Änderung im Magnetfeld der Erde führt.
proces vyřizování stížností (včetně orientačních lhůt);einen Prozess für die Behandlung von Beschwerden (mit vorläufigem Zeitplan);
tlačítko se symbolem ruky, kterým se spouští pracovní procesHandtaster zum Starten des Prozesses
Otevře nový procesní programÖffnet ein neues Ablaufprogramm
Otevřete ventily procesních plynů.Die Ventile der Prozessgase öffnen.
Upravení struktury určitého procesuBearbeiten der Struktur eines Ablaufs
Aktivovat všechny existující procesyAktivieren aller vorhandenen Prozesse
znovuzapojení do vzdělávacího procesuschulische Wiedereingliederung
dějiny evropského integračního procesuGeschichte des europäischen Einigungswerks
Vytváření proměnných připojovacích procesůVariablen der Fügeabläufe erstellen