"průběžně" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

průběžněfortlaufend

Beispieltexte mit "průběžně"

Je-li proces v chodu, data se aktualizují průběžně.Bei laufendem Prozess aktualisieren sich die Daten kontinuierlich.
Řádky tabulky zadávaných údajů jsou očíslovány průběžně.Die Eingabetabelle ist fortlaufend nummeriert.
Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno.Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft.
Členské státy tyto informace průběžně aktualizují.Die Mitgliedstaaten halten diese Informationen auf dem neuesten Stand.
Členské státy tyto informace průběžně aktualizují.Die Mitgliedstaaten halten diese Informationen stets auf dem neuesten Stand.
Komise tyto informace zveřejní a průběžně je aktualizuje.Die Kommission veröffentlicht diese Angaben und hält sie auf dem aktuellen Stand.
Částice se měří průběžně v systému pro odběr vzorků.Die Partikel sind im Partikel-Probenahmesystem kontinuierlich zu messen.
V případě potřeby však může být tento seznam průběžně měněn.Erforderlichenfalls kann dieses Verzeichnis jedoch zwischenzeitlich geändert werden.
Komise průběžně informuje Evropský parlament o provádění tohoto článku.Die Kommission hält das Europäische Parlament über die Durchführung dieses Artikels auf dem Laufenden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Četnost doplňování činidla: průběžně/při údržbě [9] Nehodící se škrtněte.Ergänzung des Reagensvorrats erforderlich im laufenden Betrieb/bei der planmäßigen Wartung [9] Nichtzutreffendes streichen.
Výše čistého ekonomického podílu se určuje při vzniku a průběžně se zachovává.Der materielle Nettoanteil wird bei der Origination berechnet und ist kontinuierlich aufrechtzuerhalten.
Uvedených osm zemí bylo o úvahách Komise průběžně informováno buď ústně, nebo písemně.Die acht Länder wurden fortlaufend entweder mündlich oder schriftlich über die Überlegungen der Kommission unterrichtet.
v souborech údajů o právnických osobách podle článku 63 průběžně aktualizuje údaje o příjemcích.in der Rechtsträger-Datei nach Artikel 63 die Daten der Empfänger laufend aktualisiert.
Mezi rokem 2009 a obdobím šetření průměrné náklady práce na zaměstnance průběžně vzrostly celkem o 12 %.Von 2009 bis zum UZ stiegen die durchschnittlichen Arbeitskosten je Beschäftigten kontinuierlich um insgesamt 12 %.
Emise z výfuku jsou ředěny okolním vzduchem a proporcionální vzorek je průběžně odebírán a shromažďován pro analýzu.Die Abgase werden mit Umgebungsluft verdünnt, und eine kontinuierlich proportionale Probe wird für die Analyse entnommen.
Kromě toho instituce zvažují potřebu úprav pro méně likvidní pozice a průběžně přezkoumávají jejich trvající adekvátnost.Zudem wägen die Institute ab, ob Anpassungen für weniger liquide Positionen vorzunehmen und überprüfen regelmäßig deren Zweckmäßigkeit.