"poměr" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
poměrzahlenmäßiges Verhältnis

Beispieltexte mit "poměr"

poměr stran 16:9,ein Seitenverhältnis von 16:9,
nestandardní pracovní poměratypische Beschäftigung
poměr enantiomerů 1:1 (R:S)Enantiomerenverhältnis 1:1 (R:S)
Poměr nákladů a výnosů u bankovních činnostíKosten-/Ertrags-Verhältnis im Bankgeschäft
Poměr mezi jednotlivými rozměry musí být zachován.Die Relationen zwischen diesen Abmessungen müssen eingehalten werden [1]
poměr vodík/uhlík/kyslík: použijí se tyto pevné hodnoty:Wasserstoff-Kohlenstoff-Sauerstoff-Verhältnis: Es werden festgelegte Werte verwendet, und zwar:
poměr vodíku a uhlíku: užijí se pevně stanovené hodnoty:Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnis: Es werden festgelegte Werte verwendet, und zwar
Poměr kombinující dva různé druhy statistických populací.Quotient aus zwei verschiedenen Arten einer Grundgesamtheit.
Poměr tlaků před a za zkoušeným dílu je takzvaně "nadkritický".Am Prüfling liegt ein sogenanntes "überkritisches Druckverhältnis" an.
činitel zaplnění, snímací poměrTastverhältnis
poměr.Diese allgemeine Pflicht sollte nicht in einer vorgeschriebenen Quote bestehen.
H/C poměr vodíku a uhlíku,H/C Verhältnis Wasserstoff/Kohlenstoff,
pracovní poměr na dobu určitouZeitarbeit
druh a poměr drahých kovů (± 15 %),Edelmetallart und -verhältnis (± 15 %)
Statistický údaj zkoušek je poměr d–Die Prüfzahl ist das Verhältnis d–
Tento poměr musí činit nejméně 102 %.Diese Kennzahl muss mindestens bei 102 % liegen.
Hcv poměr atomové hmotnosti vodíku k uhlíkuHcv Atomverhältnis von Wasserstoff zu Kohlenstoff
Směšovací poměr je zásadně určován faktorem 1Das Mischungsverhältnis wird Grundlegend durch 1 Faktor bestimmt

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

poměrvergleichsweise
poměryVerhältnisse
poměrné zastoupeníVerhältniswahl
společensko-hospodářské poměrysozioökonomische Verhältnisse
Výpočet pákového poměruBerechnung der Verschuldungsquote
skončení pracovního poměruBeendigung des Arbeitsverhältnisses
Poměry uhlovodíků v bodu 8.2 se rozumí:Die in Absatz 8.2 genannten Dichtekoeffizienten für Kohlenwasserstoffe sind folgendermaßen zu verstehen:
poměrné prodloužení při přetržení nejvýše 100 %,einer Bruchdehnung von nicht mehr als 100 %,
poměr vodík-uhlík-kyslík: použijí se tyto pevně stanovené hodnoty:Wasserstoff/Kohlenstoff/Sauerstoff-Verhältnis: Es werden festgelegte Werte verwendet, und zwar:
Poměrnou část takto převedeného množství lze použít pro kategorii 2a).Ein Teil der auf diese Weise übertragenen Mengen kann anteilsmäßig für die Kategorie 2a verwendet werden.
Poměr ročního úhrnu srážek (P) k roční potenciální evapotranspiraci (PET)Verhältnis der jährlichen Niederschläge (P) zur jährlichen potenziellen Evapotranspiration (PET)
Poměr výsledných emisí „r“ se pro každou znečišťující látku určí takto:Das Verhältnis der ermittelten Emissionswerte „r“ ist für jeden Schadstoff wie folgt zu bestimmen:
poměr účastníků plánu s rodinnými příslušníky, kteří budou oprávněni požitky čerpat;den Anteil der begünstigten Arbeitnehmer mit Angehörigen, die für Leistungen in Frage kommen;
Tabulka s parametry rozsahů a poměrůDie Tabelle zeigt die Parameter für die Skalierung
Index poměru výkonu k hmotnosti (PMR): …Leistungs-Masse-Verhältnis (Power to Mass Ratio, PMR): …
Přečerpání v poměru k povolené vykládceÜber-fischung in Bezug auf die zulässigen Anlandungen
zlepšování poměru nákladů a přínosů kontrol.Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der Kontrollen.
Vozidla s rozdílnými celkovými převodovými poměryFahrzeuge mit unterschiedlichen Gesamtübersetzungsverhältnissen
Příspěvky při předčasném ukončení služebního poměruVergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst
Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměruVergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst