"poměr" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

poměrzahlenmäßiges Verhältnis

Beispieltexte mit "poměr"

poměr stran 16:9,ein Seitenverhältnis von 16:9,
nestandardní pracovní poměratypische Beschäftigung
poměr enantiomerů 1:1 (R:S)Enantiomerenverhältnis 1:1 (R:S)
Poměr nákladů a výnosů u bankovních činnostíKosten-/Ertrags-Verhältnis im Bankgeschäft
Poměr mezi jednotlivými rozměry musí být zachován.Die Relationen zwischen diesen Abmessungen müssen eingehalten werden [1]
poměr vodík/uhlík/kyslík: použijí se tyto pevné hodnoty:Wasserstoff-Kohlenstoff-Sauerstoff-Verhältnis: Es werden festgelegte Werte verwendet, und zwar:
poměr vodíku a uhlíku: užijí se pevně stanovené hodnoty:Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnis: Es werden festgelegte Werte verwendet, und zwar
Poměr kombinující dva různé druhy statistických populací.Quotient aus zwei verschiedenen Arten einer Grundgesamtheit.
Poměr tlaků před a za zkoušeným dílu je takzvaně "nadkritický".Am Prüfling liegt ein sogenanntes "überkritisches Druckverhältnis" an.
činitel zaplnění, snímací poměrTastverhältnis
Obecná povinnost financování by neměla představovat požadavek na určitý poměr.Diese allgemeine Pflicht sollte nicht in einer vorgeschriebenen Quote bestehen.
H/C poměr vodíku a uhlíku,H/C Verhältnis Wasserstoff/Kohlenstoff,
pracovní poměr na dobu určitouZeitarbeit
druh a poměr drahých kovů (± 15 %),Edelmetallart und -verhältnis (± 15 %)
Statistický údaj zkoušek je poměr d–Die Prüfzahl ist das Verhältnis d–
Tento poměr musí činit nejméně 102 %.Diese Kennzahl muss mindestens bei 102 % liegen.
Hcv poměr atomové hmotnosti vodíku k uhlíkuHcv Atomverhältnis von Wasserstoff zu Kohlenstoff
Směšovací poměr je zásadně určován faktorem 1Das Mischungsverhältnis wird Grundlegend durch 1 Faktor bestimmt

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

poměrvergleichsweise
poměryVerhältnisse
poměrné zastoupeníVerhältniswahl
společensko-hospodářské poměrysozioökonomische Verhältnisse
Výpočet pákového poměruBerechnung der Verschuldungsquote
skončení pracovního poměruBeendigung des Arbeitsverhältnisses
Poměry uhlovodíků v bodu 8.2 se rozumí:Die in Absatz 8.2 genannten Dichtekoeffizienten für Kohlenwasserstoffe sind folgendermaßen zu verstehen:
poměrné prodloužení při přetržení nejvýše 100 %,einer Bruchdehnung von nicht mehr als 100 %,
poměr vodík-uhlík-kyslík: použijí se tyto pevně stanovené hodnoty:Wasserstoff/Kohlenstoff/Sauerstoff-Verhältnis: Es werden festgelegte Werte verwendet, und zwar:
Poměrnou část takto převedeného množství lze použít pro kategorii 2a).Ein Teil der auf diese Weise übertragenen Mengen kann anteilsmäßig für die Kategorie 2a verwendet werden.
Poměr ročního úhrnu srážek (P) k roční potenciální evapotranspiraci (PET)Verhältnis der jährlichen Niederschläge (P) zur jährlichen potenziellen Evapotranspiration (PET)
Poměr výsledných emisí „r“ se pro každou znečišťující látku určí takto:Das Verhältnis der ermittelten Emissionswerte „r“ ist für jeden Schadstoff wie folgt zu bestimmen:
poměr účastníků plánu s rodinnými příslušníky, kteří budou oprávněni požitky čerpat;den Anteil der begünstigten Arbeitnehmer mit Angehörigen, die für Leistungen in Frage kommen;
Tabulka s parametry rozsahů a poměrůDie Tabelle zeigt die Parameter für die Skalierung
Index poměru výkonu k hmotnosti (PMR): …Leistungs-Masse-Verhältnis (Power to Mass Ratio, PMR): …
Přečerpání v poměru k povolené vykládceÜber-fischung in Bezug auf die zulässigen Anlandungen
zlepšování poměru nákladů a přínosů kontrol.Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der Kontrollen.
Vozidla s rozdílnými celkovými převodovými poměryFahrzeuge mit unterschiedlichen Gesamtübersetzungsverhältnissen
Příspěvky při předčasném ukončení služebního poměruVergütungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst
Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměruVergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst