"pokles" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

poklesAbnahme

Beispieltexte mit "pokles"

Pokles tlaku v soustavě za předem stanovenou dobu se měří.Der Druckabfall im System, der über einer definierten Zeit abfällt, wird gemessen.
pokles ceny akcie o 40 % nebo více ve všech ostatních případech.einem 40 %igen oder stärkeren Rückgang des Kurses der Aktie in allen anderen Fällen.
Pokles je tedy méně prudký než u prodeje pouze pod značkou maloobchodníka.Damit ist der Rückgang weniger ausgeprägt als bei ausschließlicher Betrachtung der Verkäufe unter Einzelhandelsmarken.
Pokles roční spotřeby energie z primárních energetických zdrojů ve veřejných budováchRückgang des jährlichen Primärenergieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden
Pokles tlaku ve zkoušeném dílu, např. v potrubí, je ve srovnání se zkušebním tlakem zanedbatelný.Der Druckabfall im Prüfling, z.B. eine Leitung, ist vernachlässigbar bezogen auf den Prüfdruck.
pokles tlaku pod horní nebo vzestup tlaku nad dolní úroveň sepnutí a stisknutí návratového tlačítka.Druckabfall unter oberen oder Druckanstieg über unteren Schaltpunkt und Betätigung des Rückstellknopfes.
Pokles cen producentů Společenství byl zřejmě hlavní příčinou výrazného snížení jejich ziskovosti.Der Rückgang der Preise der Gemeinschaftshersteller ist den Untersuchungsergebnissen zufolge der Hauptgrund für den erheblichen Rückgang ihrer Rentabilität.
Využití kapacity bylo poměrně stálé a v roce 2009 vykázalo mírný pokles.Die Kapazitätsauslastung blieb abgesehen von einem leichten Rückgang 2009 mehr oder weniger unverändert.
To představuje 19,1 % pokles zásob mezi lety 2002 a 2003.Dies entspricht einem Rückgang der Lagerbestände um 19,1 % zwischen 2002 und 2003.
Programové vybavení počítače kontroluje pokles tlaku v čase.Über die Software wird überwacht, welcher zeitliche Druckabfall sich einstellt.
Zdá se, že v období přezkumného šetření se pokles cen zastavil.Im UZÜ scheint der Preisrückgang zum Stillstand gekommen zu sein.
Tento pokles je nutno přičíst dopadům světové hospodářské krize.Dieser Rückgang ist den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zuzuschreiben.
Významný pokles hodnoty finančních nástrojů jiných než likvidních akciíSignifikante Wertminderung bei anderen Finanzinstrumenten als liquiden Aktien
Celkový pokles během posuzovaného období je způsoben snižováním zaměstnanosti.Der Gesamtrückgang während des Bezugszeitraums ist durch die rückläufige Entwicklung der Beschäftigung bedingt.
Tento pokles odráží skutečnost, že se výroba snižovala rychleji než úroveň zaměstnanosti.Diese Verringerung ist darauf zurückzuführen, dass die Produktion stärker zurückging als das Beschäftigungsniveau.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

poklesekVerstoß
doba poklesu tlakuZeit Druckabfall
kontrola poklesu tlakuprüfen Druckabfall
Vyrovnání poklesu produkceAusgleich für sinkende Erzeugung
Pokles napětí ve vedeních smí být jen tak veliký, aby bylo u spotřebiče dosaženo napětí udávaného výrobcem.Der Spannungsabfall an den Leitungen darf nur so groß sein, dass am Verbraucher, eine vom Hersteller angegebene Spannung erreicht wird.
Pokles tlaku ve zkoušeném dílu, např. cloně nebo jiném škrticím orgánu, není ve srovnání se zkušebním tlakem zanedbatelný.Der Druckabfall im Prüfling, z.B. eine Blende oder sonstige Drossel, ist nicht vernachlässigbar gegenüber dem Prüfdruck.
Peněžní tok též významně poklesl.Auch der Cashflow verschlechterte sich deutlich.
Zaměstnanost též poklesla, a to o 18 %.Auch die Zahl der Beschäftigten verringerte sich um 18 %.
Vyšroubujte spodní šroub, motor poklesne dolů.Drehen Sie die untere Schraube heraus, Motor senkt sich ab.
Ke konci posuzovaného období pak opět poklesla.Gegen Ende des Bezugszeitraums ging er erneut zurück.
s dobou poklesu náběhového proudu nejvýše 20 msmit einer Dauer der Unterschwingung des Einschaltstroms von nicht mehr als 20 ms
došlo k výraznému poklesu likvidity na širším trhu;erheblicher Rückgang der allgemeinen Marktliquidität,
Po několika letech trvalého poklesu začala nezaměstnanost růst.Nachdem die Arbeitslosigkeit mehrere Jahre lang stetig abgenommen hat, steigt sie in jüngster Zeit wieder an.