"požadovat" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
požadovatverlangen

Beispieltexte mit "požadovat"

požadovat předložení dokumentů;die Vorlage von Unterlagen zu verlangen,
požadovat posílení systémů, procesů, mechanismů a strategií;eine Verstärkung der Regelungen, Verfahren, Mechanismen und Strategien zu verlangen;
požadovat zkoušky nebo doklady, které jsou obsaženy v již předložených objektivních podkladech.keine Tests oder Nachweise anfordern, die sich mit bereits vorliegenden objektiven Nachweisen überschneiden.
Požadovat mohou také odpovídající úroveň pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.Sie können auch eine Berufshaftpflichtversicherung in geeigneter Höhe verlangen.
požadovat ukončení nebo zákaz jakéhokoli protiprávního jednání uvnitř Společenství a ve vhodných případech výsledná rozhodnutí zveřejnit;die Einstellung oder das Verbot eines innergemeinschaftlichen Verstoßes zu fordern und gegebenenfalls die entsprechenden Entscheidungen zu veröffentlichen;
Veřejní zadavatelé mohou uchazečům povolit předložení variant nebo je od nich požadovat.Die öffentlichen Auftraggeber können den Bietern die Möglichkeit einräumen oder ihnen vorschreiben, Varianten vorzulegen.
Členské státy mohou požadovat další údaje.Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Angaben verlangen.
Komise může požadovat předložení kopií jednotlivých žádostí.Die Kommission kann Kopien der einzelnen Prüfungsaufforderungen verlangen.
Zejména mohou povolit nebo požadovat použití ekvivalenční metody.Sie können insbesondere die Anwendung der Äquivalenzmethode gestatten oder vorschreiben.
Systém nebude požadovat spuštění měření v nepřipojeném úseku.Die Triggeraufforderung für die nicht angeschlossene Strecke unterbleibt.
Proto by měla být rovněž oprávněna požadovat vrácení této podpory [7].Sie sollte daher auch befugt sein, die Rückforderung dieser Beihilfe anzuordnen [7].
V takovém případě může soud požadovat předložení dokumentů po druhé straně.Im letztgenannten Fall kann das Gericht von der anderen Partei verlangen, diese Schriftstücke vorzulegen.
V rámci konzultací může každý účastník kromě jiného požadovat tyto informace:Im Rahmen der Konsultationen können die Teilnehmer unter anderem um folgende Informationen ersuchen:

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Navrhnout/požadovat nový překladVorschlagen/Anfordern einer neuen Übersetzung
požadovat, aby loď, kterou kontroluje, splňovala požadavky tohoto nařízení azu verlangen, dass ein von ihnen besichtigtes Schiff dieser Verordnung entspricht, und
Členské státy mohou rovněž požadovat, aby:Ferner können die Mitgliedstaaten Folgendes verlangen:
Může rovněž požadovat, aby příslušné orgány prováděly zvláštní přezkumy.Die Behörde kann die zuständigen Behörden ebenfalls auffordern, besondere Prüfungen durchzuführen.
Členské státy mohou požadovat, aby zaměstnavatelé sezónních pracovníků hradili:Die Mitgliedstaaten können von den Arbeitgebern von Saisonarbeitnehmern verlangen, dass diese
Evropský parlament a Rada mohou požadovat jakékoli informace týkající se obytných budov;Das Europäische Parlament und der Rat können Auskünfte über Wohngebäude anfordern.
Především je třeba požadovat další potvrzující informace týkající se methyl(nonyl)ketonu.Insbesondere sollten weitere bestätigende Informationen für Methylnonylketon angefordert werden.
Příslušný orgán však může požadovat, aby provozovatelé vždy používali úroveň přesnosti 1.Die zuständige Behörde kann den Anlagenbetreibern jedoch vorschreiben, durchgehend die Ebene 1 anzuwenden.
od ostatních členských států požadovat dodatečné technické nebo vědecké informace usnadňující hodnocení.für die Prüfung zusätzliche technische oder wissenschaftliche Informationen von anderen Mitgliedstaaten anfordern.