"patřit" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

patřitgehören

Beispieltexte mit "patřit"

Mezi tato kritéria může patřit například:Zu diesen Kriterien kann unter anderem Folgendes gehören:
Mezi tyto osoby mohou patřit případně i zprostředkovatelé.Dazu könnten gegebenenfalls Vermittler zählen.
Sem bude patřit také rozvíjení spolupráce se třetími zeměmi.Hierunter fällt auch die Förderung der Zusammenarbeit mit Drittländern.
Mezi opatření uvedená v prvním pododstavci může patřit zejména:Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 können insbesondere Folgendes umfassen:
Člen nebo náhradník může patřit pouze k jedné politické skupině.Ein Mitglied bzw. Stellvertreter kann nur einer Fraktion angehören.
Mezi tato kritéria může patřit zejména věkový limit a/nebo plemenné požadavky.Diese Kriterien können insbesondere eine Altersgrenze und/oder Rassenauflagen umfassen.
Typ prostorového objektu CoverageByDomainAndRange musí patřit pouze k podtypům GridCoverage.Der Objektart CoverageByDomainAndRange dürfen nur Subtypen des Typs GridCoverage angehören.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Každý prováděcí blok je možno opatřit jiným názvem.Jedem Ausführungsblock kann mit einem separaten Namen versehen werden.
Mezi akce uskutečňované v rámci této sítě mohou patřit:Im Rahmen des Netzes können u.a. folgende Maßnahmen ergriffen werden:
Členové Výboru musí patřit alespoň do jedné a nejvýše do dvou komisí.Die Mitglieder des Ausschusses müssen mindestens einer, dürfen jedoch höchstens zwei Fachkommissionen angehören.
Mezi tyto prostředky by mohly patřit postupy pro odhalování, prevenci a nápravu střetu zájmů.Dies könnte Verfahren zur Aufdeckung, Verhinderung und Behebung von Interessenkonflikten einschließen.
Stroj je nutno vyčistit a obnažené kovové části opatřit za účelem ochrany proti korozi bezkyselinovým olejovým filmem.Die Maschine reinigen und blanke Metallteile zum Schutz vor Korrosion mit einem säurefreien Ölfilm versehen.
Schopnost výrobního odvětví Společenství opatřit si kapitál byla vzhledem k trvale nízké výnosnosti značně omezená.Die Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft waren angesichts der durchweg niedrigen Rentabilität beschränkt.
Lis je nutno vyčistit a obnažené kovové části opatřit za účelem ochrany proti korozi olejovým filmem bez obsahu kyselin.Die Presse reinigen und blanke Metallteile zum Schutz vor Korrosion mit einem säurefreien Ölfilm versehen.