"připojování" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
připojováníFügen

Beispieltexte mit "připojování"

připojování s určitou silouFügen mit Kraft
Připojování na analogový signál, čekat na signál (analogový)Fügen auf Signal analog, Warten auf Signal (analog)
Připojování s vypínací polohou" zachycuje průběh rychlosti s příslušnými vypínacími prahovými hodnotami v okamžiku dosažení zadané vypínací připojovací polohy.Fügen mit Abschaltposition" sind der Geschwindigkeitsverlauf und die entsprechenden Abschaltschwellen dargestellt wenn die vorgegebene Fügeabschaltposition erreicht wird.
Příkaz připojování je možno parametrizovat taktoDer Befehl Fügen bietet folgende Möglichkeiten zur Parametrierung
Při ustavování a připojování lisu postupujte taktoGehen Sie wie folgt vor um die Presse aufzustellen und anzuschließen
Příkaz k připojování do externí polohy/externí silouBefehl Fügen auf externe Position/Kraft
Mechanické přepínače rychlosti pro připojování elektrických obvodů:Mechanische Drehzahlregelschalter zur Verbindung elektrischer Stromkreise, mit:
Mechanické vypínače a spínače pro připojování elektrických obvodů:Mechanische Schalter zur Verbindung elektrischer Stromkreise, mit:
Pokud tomu tak není, odpovídá výsledný profil schématu Připojování bez síly".Ist dies nicht der Fall ergibt sich ein Profil nach Schema Fügen ohne Kraft".
Pokud tomu tak není, odpovídá výsledný profil schématu Připojování bez vypínací polohy".Ist dies nicht der Fall ergibt sich ein Profil nach Schema Fügen ohne Abschaltposition".

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Udává, zda se během připojování v rámci daného příkazu bude snímat křivka vtlačovacího procesu.Gibt an, ob eine Einpresskurve während des Fügens dieses Befehls aufgezeichnet werden soll.
Připojovací jednotka je určena výhradně k vtlačování, připojování, zatemování nebo přesnému polohování součástí.Die Fügeeinheit ist ausschließlich zum Eindrücken, Fügen, Verstemmen oder für eine genaue Teilepositionierung bestimmt.
Při výrobě lisu a také při připojování elektrických součástí pod napětím může dojít k úrazu osob nebo k jejich usmrcení.Bei Fertigung der Presse sowie bei Anschluss der elektrischen Bauteile unter Spannung können Personen verletzt, bzw. getötet werden.
Schéma Připojování podle síly" zachycuje průběh rychlosti s příslušnými vypínacími prahovými hodnotami v okamžiku dosažení zadané síly.In Schema Fügen auf Kraft" sind der Geschwindigkeitsverlauf und die entsprechenden Abschaltschwellen dargestellt wenn die vorgegebene Kraft erreicht wird.