"předmět" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
předmětBetreff
předmětGegenstand

Beispieltexte mit "předmět"

předmět zakázky;den Gegenstand der Beschaffung,
předmět podnikáníBestehen des Unternehmens
Předmět a účelGegenstand und Zweck
Předmět a definiceGegenstand und Begriffsbestimmungen
Předmět tohoto oddíluGegenstand dieses Abschnitts
nemění předmět zakázky;Er ändert nicht den Vertragsgegenstand;
Předmět a forma podporyZiel und Art der Beihilfe
Předmět a oblast působnostiGegenstand und Geltungsbereich
předmět a celkovou částku;Gegenstand und Gesamtbetrag des Beschlusses;
předmět aktu nebo rozhodnutí,Gegenstand des Aktes oder der Entscheidung
Předmět Borehole v geologické množině.Ein Borehole-Element der geologischen Sammlung (GeologicCollection).
Předmět MappedFeature v geologické množině.Ein MappedFeature-Element der geologischen Sammlung (GeologicCollection).
Předmět a změny předběžných odhadů dodávekGegenstand und Änderung der Bedarfsvorausschätzungen
Zřízení Fondu soudržnosti a předmětErrichtung des Kohäsionsfonds und Gegenstand
předmět.von Personal durchgeführt werden, das für das zu unterrichtende Fach entsprechend qualifiziert ist.
Článek 1: Předmět a oblast působnostiArtikel 1: Gegenstand und Anwendungsbereich
Letadlo smí vléci jiné letadlo nebo jiný předmět pouze:Ein Luftfahrzeug oder ein anderer Gegenstand darf von einem Luftfahrzeug nur geschleppt werden im Einklang mit
prohlášení, že ošetřený předmět obsahuje biocidní přípravky;eine Erklärung, aus der hervorgeht, dass die behandelte Ware Biozidprodukte enthält;
předmět jejich úkolů je jednou ročně zveřejňován.Das Sachverständigenverzeichnis und die Aufgabenfelder werden jährlich veröffentlicht.
Stellungnahmen der Überwachungsbehörde können sich unter anderem auf folgende Fragen und Aspekte erstrecken:
předmět zahrnovat umístění stavby a instalační práce;Ein Lieferauftrag kann als Nebenarbeiten Verlege- und Installationsarbeiten umfassen;
Die Hauptgeschäftstätigkeit der zwei mitarbeitenden Einführer besteht im Handel mit der betroffenen Ware.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

bezpředmětbelanglos
bezpředmětunsachlich
dárkové předmětyGeschenkartikel
dekorační předmětyZiergegenstand
Shrnutí předmětu koncese.Summarische Angabe des Konzessionsgegenstands.
Předmětem prodeje do roku 2016bis 2016 zu veräußern
Předmětná výhoda má dvě složky:Dieser Vorteil besteht aus den folgenden zwei Elementen:
Předmět: Přeprava výbušnin v cisternách.Betrifft: Beförderung von Sprengstoffen in Tanks.
Předmět: Osvědčení o školení inspektora ADR.Betrifft: ADR-Ausbildungsbescheinigung der Inspektoren.
Předmět: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.Betrifft: Beförderung verpackter gefährlicher Abfälle.
Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v tunelechBetrifft: Beförderung gefährlicher Güter in Tunneln.
Předmět: Klasifikace a inspekce zásobovacích plavidel.Betrifft: Klassifikation und Überprüfung von Bunkerschiffen.
sklo a skleněné předmětyGegenstände aus Glas
kterého předmětu se to týká?am Gegenstand ist betroffen?
Stručný popis předmětu věci:Kurzdarstellung des Gegenstands:
materiálu či předmětu samotném.auf den Materialien oder Gegenständen selbst.
Padající předměty, výška nad podlahouHerabfallende Gegenstände, Höhe gegenüber dem Boden
Hladká podlaha; kolem poházené předmětyGlatter Fußboden; Herumliegende Gegenstände
Nepoužívejte žádné špičaté předměty!Niemals spitze Gegenstände verwenden!