"příručka" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

příručkaHandbuch
příručkaLeitfaden

Beispieltexte mit "příručka"

uživatelská příručkaBenutzerhandbuch
Příručka pro výcvik a provozní příručkaAusbildungshandbuch und Betriebshandbuch
Příručka pro používání – komunikace ŽP/PI“RU/IM communication Application Guide“
Příručka norem pro diagnostické testy a vakcíny, 4. vydání, srpen 2000.Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4. Auflage, August 2000.
Příručka pro kupce je k dispozici na internetových stránkách společnosti Enova SF na adrese:http://www.minenergi.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1083.Der Leitfaden für die Käufer kann auf der Website von Enova SF eingesehen werden:http://www.minenergi.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1083.
Příručka by měla stanovit parametry a metodiku hodnocení rizik, způsob identifikace včasných varování a kritéria pro opatření v oblasti dohledu.Es sollte die Parameter und Methoden für die Risikobewertung, frühzeitige Warnungen sowie die Kriterien für Aufsichtsmaßnahmen darlegen.
bude součástí dodávky strojního zařízení také provozní příručka.Eine Betriebsanleitung wird mit der Maschine ausgeliefert.
Uživatelská příručka musí obsahovat:Die Gebrauchsanweisung muss enthalten:
Letištní příručka obsahuje tyto části:Das Flugplatzhandbuch muss wie folgt gegliedert sein:
Letištní příručka může být vydána v samostatných dílech.Das Flugplatzhandbuch darf in mehreren Teilen herausgegeben werden.
Tato příručka se poskytuje pouze k účelům provozu a údržby.Dieses Handbuch wird nur zum Zweck des Betriebs und der Wartung zur Verfügung gestellt.
Informace o bezpečnosti výrobku, uživatelská příručka a označeníSicherheitsinformationen, Gebrauchanweisung und Kennzeichnungen
Tato provozní příručka je určena pouze provozovateli a jeho personálu.Diese Betriebsanleitung ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt.
zajistit, aby tato příručka byla v organizaci používána jako základní pracovní dokument;sicherzustellen, dass dieses Handbuch als grundlegendes Arbeitsdokument im Betrieb verwendet wird;

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

vyhodnocení dokumentace (příručka, postupy, atd.);Prüfung der Dokumentation (Handbücher, Verfahrensvorschriften usw.),
Kalibrace tlakových senzorů (Příručka ke kalibraci)Kalibrierung der Drucksensoren (Calibration Manual)
Provozovatel letiště zajistí, aby letištní příručka:Der Flugplatzbetreiber hat sicherzustellen, dass das Flugplatzhandbuch
letištní příručka byla sepsána v jazyce, který je přijatelný pro příslušný úřad, adas Flugplatzhandbuch in einer Sprache verfasst ist, die für die zuständige Behörde annehmbar ist, und
případnými dalšími příručkami týkajícími se vybavení letiště, které je na letišti k dispozici.sonstigen Handbüchern für gegebenenfalls auf dem Flugplatz vorhandene Ausrüstung.
Tato příručka by neměla mít podobu právně závazných aktů a neměla by omezovat dohled uložený na základě posouzení situace.Das Handbuch sollte nicht die Form verbindlicher Rechtsakte annehmen oder die abwägungsgeleitete Aufsicht einschränken.