"příjmení" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
PříjmeníNachname
příjmeníFamilienname

Beispieltexte mit "příjmení"

příjmení a jméno řidiče,Name und Vorname des Fahrers,
Příjmení a jméno žadatele nebo obchodní firma.Vor- und Nachname des Antragstellers oder Firmenname.
Příjmení a jméno stěžovatele nebo název společnostiName, Vorname bzw. Firmenname:
Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:Name, Vorname/Name der Firma oder Organisation:
Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace: (8)Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation: (8)
Příjmení a jméno nebo obchodní firma a úplná adresa hlavního povinného.Name und Vorname oder Firmenbezeichnung und vollständige Anschrift des Hauptverpflichteten.
U fyzických osob: jméno a příjmeníBei natürlichen Personen: Vor- und Nachname
ohledně zvoucí osoby: jméno, příjmení a adresu;zum Gastgeber: Name, Vorname und Anschrift;
Jméno a příjmení dalších registrovaných organizátorů:Namen der übrigen registrierten Organisatoren:
na počátku používání záznamového listu své příjmení a jméno;bei Beginn der Benutzung des Schaublatts: seinen Namen und Vornamen,
Jméno, příjmení a elektronické adresy registrovaných kontaktních osob:Namen und E-Mail-Adressen der registrierten Kontaktpersonen:
Svědci: součástí návrhu by měla být jména, příjmení a adresy všech svědků.Zeugen: Es sollten der Vor- und Familienname sowie die Anschrift jedes Zeugen angegeben werden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Příjmení: (uveďte, pokud je v příslušném členském státě odlišné )Familienname: (falls anderslautend im zuständigen Mitgliedstaat, bitte angeben )
jméno a příjmení, pokud je příjemcem fyzická osoba,Vorname und Nachname, sofern der Begünstigte eine natürliche Person ist;
jména a příjmení účastníků řízení a data jejich narození,Vor- und Zunamen der Verfahrensparteien und ihre Geburtsdaten,
Jméno dalších stran (příjmení, jméno (jména)/název společnosti nebo organizace) (4)Ggf. Name der anderen Parteien (Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation) (4)
Jméno (jména) věřitele (věřitelů) (příjmení, jméno (jména)/název společnosti nebo organizace) (2) :Name(n) des/der Gläubiger(s) (Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation) (2) :
Jméno (jména) dlužníka (dlužníků) (příjmení, jméno (jména)/název společnosti nebo organizace) (3) :Name(n) des/der Schuldner (s) (Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation) (3) :
dokumenty prokazující jméno/jména a příjmení, poštovní adresu, státní příslušnost a datum narození každého ze sedmi členů výboru občanů;Belege über die vollständigen Namen, Postanschriften, Staatsangehörigkeiten und Geburtsdaten der sieben Mitglieder des Bürgerausschusses;