"oznámený" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
oznámenýangekündigt

Beispieltexte mit "oznámený"

Oznámený režim nelze zavést.Die angemeldete Regelung darf nicht angewendet werden.
Oznámený režim bude spravován Innovation Norway.Die angemeldete Regelung wird von „Innovation Norwegen“ verwaltet.
Oznámený subjekt řídí ověřování, přičemž zejména:Die benannte Stelle ist für die Durchführung der Prüfungen zuständig und muss insbesondere:
Oznámený systém spočívá v kapitálové podpoře, kterou fond poskytne ze zdrojů pocházejících ze státního rozpočtu.Die angemeldete Regelung besteht aus Kapitalzuführungen durch den Fonds aus Mitteln des Staatshaushalts.
Toto vyjádření se omezí pouze na aspekty základních požadavků, jež oznámený subjekt posuzoval.Diese Erklärung beschränkt sich auf diejenigen Aspekte der grundlegenden Anforderungen, die von der benannten Stelle bewertet wurden.
V důsledku toho nemohou norské orgány pro tyto čtyři obce oznámený režim státní podpory použít.Infolgedessen kann Norwegen die notifizierte Beihilferegelung für diese vier Kreise nicht durchführen.
Státní prostředky jsou využity, jelikož oznámený režim je financován z norského státního rozpočtu.Bei der angemeldeten Regelung kommen staatliche Mittel zum Einsatz, die aus dem Staatshaushalt Norwegens finanziert werden.
Po uspokojivém dokončení ověřování vypracuje oznámený subjekt k úkolům, které provedl, osvědčení o shodě.Nach erfolgreicher Durchführung der Prüfungen erstellt die benannte Stelle hierüber eine Konformitätsbescheinigung.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Postup jmenování oznámených subjektůVerfahren für die Benennung benannter Stellen
Formulář žádosti o jmenování oznámeným subjektemBei Beantragung einer Benennung als benannte Stelle vorzulegendes Antragsformular
Dny s použitím oznámeného / oznámených zařízeníAnzahl der Tage, an denen die gemeldeten Fanggeräte eingesetzt wurden
Z toho důvodu nemá úřad proti oznámeným změnám námitky.Die Überwachungsbehörde erhebt folglich keine Einwände gegen die angemeldete Änderung.
pokrytí administrativní a technické koordinace a spolupráce mezi oznámenými subjekty,Finanzierung der administrativen und technischen Koordinierung und der Zusammenarbeit zwischen den gemeldeten Stellen,
příslušnému orgánu vykonávajícímu dohled nad obchodními systémy oznámených smluv;der zuständigen Behörde, die die Aufsicht über die Handelsplätze für die Ausführung der gemeldeten Kontrakte führt;
zkoumání pravidel oznámených členskými státy a státy ESVO a překlad návrhů technických předpisů,Prüfung der von den Mitgliedstaaten und den EFTA-Staaten notifizierten Vorschriften sowie Übersetzung der Entwürfe der technischen Vorschriften,