"oznámení" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

oznámeníDurchsage

Beispieltexte mit "oznámení"

Oznámení celního dluhuMitteilung der Zollschuld
Datum předchozího oznámeníDatum der vorherigen Meldung
Zveřejnění shrnutí oznámeníVeröffentlichung einer Zusammenfassung der Anmeldung
Oznámení a podávání zprávMitteilungen und berichte
Oznámení a mimořádné situaceMitteilungen und Dringlichkeitsmaßnahmen
Oznámení o pozastavení přístupuBenachrichtigung über eine Aussetzung des Zugangs
Oznámení musí obsahovat alespoň:Diese Mitteilung muss mindestens Folgendes enthalten:
Oznámení rozhodnutí o přemístěníZustellung der Überstellungsentscheidung
Oznámení účastníkovi nebo jednotlivciBenachrichtigung der Teilnehmer oder Personen
Oznámení příslušnému vnitrostátnímu orgánuBenachrichtigung der zuständigen nationalen Behörde
Článek 48: Předběžná oznámeníArtikel 48: Vorinformation
Článek 75: Uveřejňování oznámeníArtikel 75: Veröffentlichung der Bekanntmachungen
Článek 92: Uveřejňování oznámeníArtikel 92: Veröffentlichung der Bekanntmachungen
Potřeba správného a úplného oznámeníRichtigkeit und Vollständigkeit der Anmeldung
Země, pro které se nepožaduje oznámeníLänder, für die keine Notifikation erforderlich ist
Dokument č. 508884, příloha 5 oznámení.Vorgang Nr. 508884, Anlage 5 der Anmeldung.
Článek 67: Pravidelná předběžná oznámeníArtikel 67: Regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachungen
Datum oznámení orgánu ESMADatum der Mitteilung an die ESMA
Týká se oznámení režimu podpor?Bezieht sich die Anmeldung auf eine Beihilferegelung?
Týká se oznámení jednotlivé podpory?Bezieht sich die Anmeldung auf eine Einzelbeihilfe?
Očekávaná oznámení podle článku 103Erwartete Notifizierungen gemäß Artikel 103
Schválení a oznámení dalšího pověřeníZustimmung zur Unterbeauftragung und Mitteilung der Unterbeauftragung
Obsah oznámení účastníkovi nebo jednotlivciInhalt der Benachrichtigung der Teilnehmer oder der Personen
Obsah oznámení příslušnému vnitrostátnímu orgánuInhalt der Benachrichtigung der zuständigen nationalen Behörde

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Hodnocení (a oznámení)Bewertung (und Mitteilung)
Oznámení obsahuje pro každou kvótu:Die Mitteilung umfasst für jedes Kontingent folgende Angaben:
Oznámení adres a seznámení s razítkyÜbermittlung von Stempelabdrücken und Anschriften
Oznámení o existenci systému kvalifikaceBekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems
Oznámení o vydaných vývozních licencíchMeldung der erteilten Ausfuhrlizenzen
Oznámení o zjištěních a inspekční zprávaMängelschreiben und Inspektionsbericht
Oznámení od zúčastněných členských státůNotifizierung durch die teilnehmenden Mitgliedstaaten
Oznámení producentů v nových členských státechAnträge von Herstellern in neuen Mitgliedstaaten
Zda se jedná o první nebo druhé oznámeníAngabe, ob es sich um eine erste oder zweite Benachrichtigung handelt
Postup pro prohlášení o záměru podat oznámeníVerfahren für die Erklärung der Notifizierungsabsicht
Článek 33: Forma a způsob uveřejňování oznámeníArtikel 33: Form und Modalitäten der Veröffentlichung von Bekanntmachungen
Článek 51: Forma a způsob uveřejňování oznámeníArtikel 51: Form und Modalitäten der Veröffentlichung von Bekanntmachungen
Článek 71: Forma a způsob uveřejňování oznámeníArtikel 71: Form und Modalitäten der Veröffentlichung von Bekanntmachungen
Počet účastníků nebo jednotlivců, jimž bylo sděleno oznámeníAnzahl der benachrichtigten Teilnehmer oder Personen
Jméno osoby podepisující oznámení:Name der Person, die die Meldung unterzeichnet:
Toto oznámení sestává z těchto prvků:Diese Mitteilung umfasst die folgenden Elemente:
Postavení osoby podepisující oznámení:Funktion der Person, die die Meldung unterzeichnet:
Toto oznámení musí obsahovat tyto informace:Die Mitteilung muss folgende Angaben umfassen:
Součástí oznámení je kopie takové dohody.Die Notifizierung umfasst eine Abschrift dieses Abkommens.
datum oznámení změny příslušnému orgánu;der Zeitpunkt der Übermittlung der Änderung an die zuständige Behörde;
Toto oznámení doplní další vhodné informace.Die Meldungen müssen alle sachdienlichen Informationen enthalten.