"oproti" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

oprotigegen
oprotigegenüber

Beispieltexte mit "oproti"

Oproti ustanovením výše uvedené normy však nebyl zohledněn pohon ani potrubí.Dabei sind entgegen den Festlegungen der o.g. Norm der Antrieb und die Rohrleitung nicht miteinbezogen.
Oproti jiným funkčním kategoriím nevzniká u finančních derivátů žádný prvotní důchod.Im Gegensatz zu anderen funktionalen Kategorien wird mit Finanzderivaten kein Primäreinkommen erzielt.
Oproti ostatním druhům dopravy železniční nákladní i osobní přeprava v relativních hodnotách stagnovala.Im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern hat sowohl die Personen- als auch die Güterbeförderung abgenommen.
Oproti předchozím pravidlům státních podpor v této oblasti byly některé inovační činnosti zařazeny do experimentálního vývoje.Außerdem sind bestimmte Innovationstätigkeiten — anders als in den früheren Beihilferegeln für diesen Bereich — der experimentellen Entwicklung zugeordnet worden.
Rozdíly oproti předešlým účetním obdobímBerichtigungen für frühere Rechnungsjahre
hodnota kapitálových investic oproti předchozím rokům;Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren;
výrazně snížená úroková sazba oproti tržním sazbám;ein gegenüber dem marktüblichen Satz deutlich verringerter Zinssatz;
náklady na vytvořené zásoby oproti očekávaným nákladům;Kosten der Vorratsproduktion im Vergleich zu den erwarteten Kosten;
Volitelné látky k prokázání lepší funkčnosti oproti metodě LLNAWahlfreie Substanzen zum Nachweis einer verbesserten Leistung im Vergleich zum LLNA
pokrok při rozšiřování pokrytí oproti dohodnutému plánu rozšiřování pokrytí;Fortschritte bei der Ausdehnung des Abdeckungsbereichs gegenüber dem vereinbarten Ausdehnungsplan;
Hospodářská nevýhoda takovýchto závazků může být započítána oproti kupní ceně.Die wirtschaftlichen Nachteile derartiger Verpflichtungen dürfen also gegen den Kaufpreis aufgerechnet werden.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

V období šetření ovšem klesla o 24,4 % oproti roku 2011.Im UZ nahm die Produktivität jedoch gegenüber 2011 um 24,4 % ab.
Spotřeba solárního skla v Unii celkově výrazně vzrostla oproti roku 2009.Insgesamt erhöhte sich der Unionsverbrauch von Solarglas gegenüber dem Niveau von 2009 ganz beträchtlich.
Software má oproti hardwaru tu výhodu, že nestárne a že se neopotřebovává.Software hat gegenüber Hardware den Vorteil, daß sie nicht altert und verschließt.
Ve fázích po odeslání však mohou produkty oproti požadavkům normy vykazovat:Die Erzeugnisse dürfen jedoch auf den dem Versand nachgelagerten Vermarktungsstufen
mapa znázorňující dostupnost služeb podle jednotlivých služeb oproti dokumentu vymezujícím služby;eine Karte zur Dienstverfügbarkeit pro Dienst im Vergleich zum Dokument mit der Dienstdefinition;
hotovost přijatá při operacích, jež zahrnují dočasný převod zlata oproti hotovostnímu zajištění.erhaltene Barmittel bei Geschäften der vorübergehenden Übertragung von Goldbeständen gegen Barmittel-Sicherheitsleistung
hotovostní zajištění přijaté při operacích, jež zahrnují dočasný převod zlata oproti zajištění.erhaltene Barmittel-Sicherheitsleistung bei Geschäften der vorübergehenden Übertragung von Goldbeständen gegen Sicherheitsleistung.