"odvolání" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

odvoláníRechtsmittel
odvoláníAbberufung
odvoláníAbbestellung
odvoláníBerufung
odvoláníRücknahme

Beispieltexte mit "odvolání"

správní odvoláníVerwaltungsbeschwerde
cena do odvoláníRücknahmepreis
Odvolání má odkladný účinek.Ein Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.
Odvolání proti rozhodnutí přijatému podle:Widerspruch gegen eine Entscheidung nach:
Odvolání podané podle odstavce 1 má odkladný účinek.Ein gemäß Absatz 1 eingelegter Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.
odvolání na pasy nebo správní dokumenty doprovázející zvířata, která jsou předmětem žádosti.die Verweise auf die Tierpässe oder die Verwaltungspapiere, die die Tiere, für die der Antrag gestellt wird, begleiten.
Dokumentace týkající se postupů pro stížnosti a odvoláníDokumentation über das/die Verfahren für Beschwerden und Klagen
Členské státy vytvoří postupy pro vyřizování těchto odvolání.Die Mitgliedstaaten führen Verfahren für die Behandlung solcher Einsprüche ein.
V tomto příkladu správce fondu klade při analýze vyšší důraz na substantivní práva na odvolání.In diesem Beispiel weist der Fondsmanager in der Analyse den substanziellen Abberufungsrechten ein größeres Gewicht zu.
V případě zamítnutí žádosti příslušný celní útvar své rozhodnutí odůvodní a uvede poučení o postupu pro podání odvolání.Im Fall der Ablehnung versieht die zuständige Zolldienststelle ihre Entscheidung mit einer Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung.
Tato skutečnost odůvodňuje odvolání obou závazků.Daher ist die Kommission zum Widerruf beider Preisverpflichtungen berechtigt.
Je velmi důležité předložit odvolání v této lhůtě.Es ist sehr wichtig, dass Sie den Rechtsbehelf innerhalb dieser Frist einlegen.
Je velmi důležité napadnout odvolání nebo přezkum ve stanovené lhůtě.Es ist sehr wichtig, dass Sie die für einen Rechtsbehelf bzw. eine Überprüfung angegebene Frist einhalten.
K odvolání dochází za podmínek stanovených v čl. 60 odst. 2 tohoto řádu.Die Amtsenthebung erfolgt unter den in Artikel 60 Absatz 2 dieser Geschäftsordnung genannten Bedingungen.
Soudce městského soudu v Minsku, který schválil zamítnutí odvolání podaného Alesem Bjaljackým.Richter am Stadtgericht Minsk, der die Abweisung der von Bjaljatski eingelegten Berufung genehmigt hat.
Jakožto přísedící soudce zamítl odvolání proti rozsudku vynesenému nad politickým aktivistou Vasilijem Parfenkovem.Er hat als beisitzender Richter die Berufung gegen das Urteil gegen den politischen Aktivisten Wassili Parfenkow abgewiesen.
Rozhodnutí včetně důvodů částečného či úplného zamítnutí žádosti a včetně poučení o možnosti odvolání je připojeno.Die Begründung für die teilweise oder vollständige Ablehnung sowie die Rechtsbehelfsbelehrung sind beigefügt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

odvoláníWiderruf
proces vyřizování odvolání;einen Prozess für die Behandlung von Einsprüchen;
Toto osvědčení se předloží spolu s oznámením o odvolání.Diese Erklärung ist zusammen mit dem Beschwerdebescheid vorzulegen.
Společné prohlášení o výdajích na nemovitosti s odvoláním na článek 203Gemeinsame Erklärung zu den Ausgaben für Gebäude mit Bezugnahme auf Artikel 203
Zapojil do této snahy Vladimira Konstantinova, přičemž mu vyhrožoval odvoláním.Er hat Vladimir Konstantinov in dieses Vorhaben hineingezogen, indem er ihm mit der Entlassung drohte.
Kategorie platby pro organizace podle finančního obratu organizace, která podává odvolání, v EUREntgeltkategorie für Organisationen nach Umsatz in Euro
Proti rozhodnutím agentury podle odstavce 2 tohoto článku lze podat odvolání v souladu s článkem 77.Gemäß Artikel 77 kann Widerspruch gegen Entscheidungen der Agentur gemäß Absatz 2 eingelegt werden.
Substantivní práva na odvolání této strany nebo jiná práva mohou značit, že strana s rozhodovací pravomocí je zmocněnec.Substanzielle Abberufungs- oder sonstige Rechte können ein Hinweis darauf sein, dass der Entscheidungsträger Agent ist.
Provozovatelé, jejichž produkty jsou předmětem odběru vzorků a rozboru, by měly mít nárok na odvolání a žádost o druhé stanovisko.Beteiligte, bei deren Produkten Proben und Analysen durchgeführt werden, sollten Anspruch auf eine zweite Beurteilung haben.