"odsávání" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

odsáváníAbsaugung

Beispieltexte mit "odsávání"

odsávání prachuStaubabsaugung
odsávání výparů médiaAbsaugungen für Mediumdämpfe
na odsávání třísek.Zum Absaugen der Späne.
Odsávání bylo deaktivováno z ovládacího panelu.Absaugung wurde über das Bedienpult deaktiviert.
Odsávání se záchytnou nádobou a filtračním systémemAbsaugung mit Auffangbehälter und Filtersystem
Odsávání musí být neustále v provozu, což je kontrolováno hlídačem proudění instalovaným v odsávání.Die Absaugung muss immer in Betrieb sein, ein Strömungswächter in der Absaugung dient zur Überwachung.
Integrovaná přípojka pro napojení na odsáváníAnschluß für die Absaugung ist vorhanden
Rozsvítí se, když na stanovišti není zapnuté odsávání.Leuchtet, wenn die Absaugung der Station nicht eingeschaltet ist.
Laserové přístroje není dovoleno provozovat bez odsávání.Lasereinrichtungen dürfen ohne Absaugung nicht betrieben werden.
Stanoviště je dovoleno provozovat jen tehdy, pokud je zapnuto odsávání.Die Station nur betrieben, wenn die Absaugung eingeschaltet ist.
Použijte běžně prodejné, nehořlavé čisticí prostředky a odsávání.Handelsübliche nicht brennbare Reinigungsmittel und Saugluft verwenden.
Žádné vakuové odsávání není k dispoziciKein Vakuum Absaugung vorhanden
Do odsávání vsaďte čistou filtrační patronu.Setzen Sie eine saubere Filterpatrone in die Absaugung ein.
Snímač vakua odsávání vykazuje trvalý signál.Vakuumsensor der Absaugung hat ein Dauersignal.
Zástrčku suchého odsávání zapojte do zásuvky.Stecker der Trockenabsaugung in die Steckdose stecken
Zařízení na odsávání prachu (bez kterého se stroj provozovat nesmí)Staubabsaugung (ohne darf die Maschine nicht betrieben werden)
Odvětrávací kanál k odsávání v podstavci a ke skříňovému rozvaděči.Abluftkanal für die Absaugung im Untergestell und für den Schaltschrank.
Toto odsávací zařízení je koncipováno na odsávání ekologicky nebezpečných, suchých a vlhkých prachových substancí.Die Absauganlage ist für die Absaugung von umweltgefährdenden, trockenen und feuchten Stäuben ausgelegt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Nevdechovat výpary (zapnoutodsávání).Dämpfe nicht einatmen (Absaugungeinschalten).
Laser je dovoleno provozovat pouze se zapnutým odsáváním!Den Laser nur bei eingeschalteter Absaugung betreiben!
Podle předpisu výrobce pravidelně čistěte a vyměňujte filtry filtračních přístrojů (odsávání).Die Filter der Filtergeräte (Absaugung) regelmäßig nach Vorschrift des Herstellers reinigen oder austauschen.
Volbou tohoto odsávacího zařízení jste se rozhodli pro jeden z pokrokových systémů odsávání prachu.Mit dieser Absauganlage haben Sie sich für ein fortschrittliches System zur Absaugung von Stäuben entschieden.
V případě odsávání filtračními přístroji je nutno filtry podle předpisu výrobce pravidelně čistit a vyměňovat.Beim Absaugen durch Filtergeräte müssen die Filter regelmäßig nach Vorschrift des Herstellers gereinigt oder ausgetauscht werden.
Při použití za účelem odsávání karcinogenních částic je zařízení možno dovybavit absolutním filtrem třídy H.Für den Einsatz zum Absaugen von krebserregenden Partikeln kann zusätzlich ein Absolutfilter der Klasse H nachgerüstet werden.
Stanoviště je vybaveno přípojkou pro napojení na odsávání, napojení na centrální odsávací systém je úkolem provozovatele.Anschluss für die Absaugung ist an der Station vorhanden, Anschluss an die zentrale Absaugung muss durch den Betreiber erfolgen.
Vany na prosakující olej umístěné pod zkušebními nádržemi jsou vybaveny odsáváním a sondou upozorňující na nebezpečnou koncentraci plynu.Die Leckölwannen unter den Prüfbehältern sind mit Absaugung und Gaswarnsonde ausgerüstet.