"obrátit" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
obrátitumblättern

Beispieltexte mit "obrátit"

Ředitel se musí obrátit na správní výbor.Der Direktor muss dem Lenkungsausschuss darüber Bericht erstatten.
Vnitrostátní parlamenty se na ECB mohou obrátit s odůvodněnými připomínkami k této zprávě.Die nationalen Parlamente können der EZB begründete Stellungnahmen zu diesem Bericht übermitteln.
V případě, že vyvstanou jakékoli pochybnosti, měli by se soukromě obrátit na vedoucího zkušební komise.Unklarheiten sind mit dem Prüfungsleiter unter vier Augen zu klären.
Před uváděním zařízení do provozu po delší odstávce doporučujeme obrátit se na naše oddělení zákaznického servisu.Wir empfehlen vor einer Wiederinbetriebnahme nach einer längeren Standzeit unseren Kundendienst anzusprechen.
V řádně odůvodněných případech se veřejní zadavatelé mohou písemně obrátit na zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele se žádostí o doplnění jeho nabídky, je-li takové doplnění nutné.In wohlbegründeten Fällen kann der öffentliche Auftraggeber den Auftragnehmer schriftlich konsultieren und gegebenenfalls auffordern, sein Angebot zu vervollständigen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Na který příslušný orgán se má organizace obrátit?An welche zuständige Stelle kann sich eine Organisation wenden?
Stírací tampony lze obrátit, aby se přichycený materiál neuvolnil.Durch Umstülpen der Stiefelüberzieher lässt sich das gesammelte Material auffangen.
Jestliže vaše odvětví / použití není uvedeno, neváhejte se na nás obrátit!Sollte Ihre Branche/Anwendung nicht aufgeführt sein – sprechen Sie uns gerne an!