"nyní" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
nyníheutzutage
nyníjetzt

Beispieltexte mit "nyní"

Nyní si vyžádat nabídku!Jetzt Angebot anfordern!
Nyní se můžete přihlásit.Sie können sich jetzt einloggen.
Nyní situaci najednou změňte.Nur eine Situation auf einmal verändern.
Nyní situaci najednou změňte.Nur e i n e Situation auf einmal verändern.
Nyní je zařízení kompletně vypnutoDie Anlage ist nun vollständig Abgeschaltet
Nyní je zařízení kompletně vypnuto.Die Anlage ist nun vollständig Abgeschaltet.
Nyní vyšroubujte všechny ostatní šrouby.Entfernen Sie nun alle anderen Schrauben.
Stroj se nyní vyprázdní.Die Maschine wird jetzt leer gefahren.
Změna se nyní zpracovává.Die Änderung wird jetzt verarbeitet.
Až nyní lze stisknout tlačítko.Erst jetzt kann eine Taste betätigt werden.
Ty je nyní třeba založit ručně.Diese müssen nun manuell angelegt werden.
Hasicí zařízení lze nyní sejmout.Die Löschanlage kann jetzt abgenommen werden.
Řídicí zařízení je nyní aktivní.Die Steuereinrichtung ist jetzt aktiviert.
Zde jsou nyní zobrazeny následující body.Hier sind nun folgende Punkte einzusehen.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Nyní se provede test funkce zařízení.Jetzt wird ein Funktionstest der Anlage durchgeführt.
Nyní jsou možné následující další funkceNun Sind folgende weitere Funktionen möglich
Nyní je dávkovací jednotka připravena k provozu.Die Dosiereinheit ist nun in Betriebsbereitschaft.
Nyní lze stroj/zařízení spustit tlačítkem Start.Jetzt kann die Maschine/Anlage gestartet werden mittels dem Starttaster
Nyní je tento početní blok nutno naplnit instrukcemi.Der Rechenblock muss jetzt mit Anweisungen versehen werden.
Nyní je čerpadlo odvzdušněné a připraveno k provozu.Die Pumpe ist jetzt entlüftet worden und betriebsbereit.
Nyní lze prostřednictvím displeje vyvolat jednotlivé receptury.Nun können die einzelnen Rezepturen über das Display abgefordert werden.
Stroj se nyní nachází v servisním režimu.Die Maschine befindet sich jetzt im Servicemodus.
Stroj se nyní nachází v krokovacím režimu.Die Maschine befindet sich jetzt im Tippbetrieb.
Hasicí zařízení je nyní připraveno k provozu.Die Löschanlage ist jetzt betriebsbereit.
Zařízení je nyní připraveno k uvedení do provozu.Die Anlage ist jetzt für die Inbetriebnahme bereit.
Zkušební stolice je nyní v bezproudovém a beztlakém stavuDer Prüfstand ist strom- und drucklos
Zařízení je nyní připraveno ke spuštění v automatickém provozu.Die Anlage ist nun für den Automatikbetrieb startbereit.
Vytvořený černobílý obraz nyní představuje okraj upínacího rámu.Das erzeugte Schwarz-Weiß Bild repräsentiert nun den Rand des Spannrahmens.