"nouze" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
nouzeNotlage

Beispieltexte mit "nouze"

postup v případě nouzeVorgehen im Notfall
Údaje pro případ nouzeAngaben für den Notfall
opatření pro případ nouze.den Maßnahmen für einen Notfall
Zastavení lisu v případě nouzePresse im Notfall anhalten
Tyto platby musí být přiměřené a musí umožnit řešení této nouze.Diese Zahlungen müssen verhältnismäßig und geeignet sein, diese Krise zu beheben.
Informování letadel letících v blízkosti letadla nacházejícího se ve stavu nouzeInformationen an Luftfahrzeuge in der Nähe eines in Not befindlichen Luftfahrzeugs
Členské státy mohou poskytovat vnitrostátní platby výrobcům vína pro dobrovolnou nebo povinnou destilaci vína v odůvodněných případech nouze.Die Mitgliedstaaten können Weinerzeugern nationale Zahlungen für die freiwillige oder obligatorische Destillation von Wein in begründeten Krisenfällen gewähren.
Vměšování, stavy nouze a zakročováníRechtswidrige Eingriffe, Notfälle und Abfangen
V případech nouze zařízení ihned vypněte.In Notfällen ist die Anlage sofort abzuschalten.
V případě nouze lze stroj zastavit následovněIm Notfall, kann die Presse folgendermaßen sofort gestoppt werden
V jakémkoli případě nouze musí být zařízení ihned vypnuto.In Notfällen jeglicher Art muss die Anlage sofort abgeschaltet werden.
Vážná potravinová nouze v Unii existuje současně se značným plýtváním potravinami.Gravierender Nahrungsmangel geht in der Union mit erheblicher Lebensmittelverschwendung einher.
Nouzový vypínač může samozřejmě v případě nouze použít kterákoliv osoba, která se zdržuje v daném místě.Der NOT-AUS kann selbstverständlich von jeder Person, welche sich im Bereich aufhält im Notfall betätigt werden.
Při pracích na dílech vedoucích proud je třeba přizvat druhou osobu, která v případě nouze vypne nouzový vypínač popřípadě hlavní vypínač odpojující přívod elektrického napájení.Sind Arbeiten an spannungsführenden Teilen notwendig, so ist eine zweite Person hinzuzuziehen, die im Notfall den NOT-AUS bzw. den Hauptschalter mit Spannungsunterbruch betätigt.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Pravidla pro použití vakcinace v případech nouze u domácích a divoce žijících prasat a definice značkovací vakciny je uvedena ve směrnici 2001/89/ES.Die Richtlinie 2001/89/EG enthält die Regeln für Notimpfungen von Haus- und Wildschweinen und die Definition der Markerimpfstoffe.
Při všech pracích na dílech zařízení pod napětím, rozvodech nebo kabelech musí být přítomná vždy druhá osoba, která v případě nouze vypne hlavní vypínač nebo vytáhne zástrčku ze zásuvky.Bei allen Arbeiten an spannungsführenden Maschinenteilen oder Leitungen muss immer eine zweite Person anwesend sein, die im Notfall den Hauptschalter ausschaltet oder den Stecker zieht.