"normální" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

normálnínormal

Beispieltexte mit "normální"

Normální rozmezí provozní teploty (K) a tlaku (kPa): …Normaler Betriebstemperaturbereich (K) und Betriebsdruckbereich (kPa): …
Normální volnoběžné otáčky [12] Uveďte povolenou odchylku.Normale Leerlaufdrehzahl des Motors [12] Einschließlich Toleranzangabe.
Normální režim provozu je lisování kovových dílů k odstranění napojení.Der Normalbetrieb ist für das Pressen von Metallteilen zur Entfernung von Anbindungen.
Normální režim provozu je přípustný pouze v řádném provozním stavu a při použití stroje v souladu s jeho určením.Der Normalbetrieb ist nur im ordnungsgemäßen Betriebszustand unter bestimmungsgemäßer Verwendung zulässig.
Normální motory s jen jednou úrovní otáček pro rozběh v zapojení hvězda-trojúhelník musí obsahovat vinutí pro zapojení do trojúhelníku.Bei normalen Motoren mit nur 1 Drehzahl, welche für Stern-Dreieck-Anlauf vorgesehen sind, muß die Motorwicklung für Dreieckschaltung vorgesehen sein.
Normální systém DPH systém DPH, u kterého existuje záruka, že nemá vliv na příjem zemědělských podniků, neboť bilance DPH se vyrovnává s daňovými orgány.Normales MwSt-System das für landwirtschaftliche Betriebe garantiert einkommensneutrale MwSt-System, da die MwSt-Bilanz mit den Steuerbehörden abgerechnet wird.
To, že pohon obdrží ve stavu spolehlivě hlídaného odstavení uvolňovací signál, je normální.Dass der Antrieb während dem sicher überwachten Stillstand die Freigabe hat ist normal.
Korekce objemu na normální podmínkyUmrechnung des Volumens auf den Normzustand
Nastavitelné zavěšení v normální polozeVerstellbare Radaufhängung in Normalstellung
Pedály musejí být v normální klidové poloze.Die Pedale müssen sich in ihrer üblichen Ruhestellung befinden.
Objeví se normální dialog Windows pro práci se soubory.Es erscheint ein normaler Windows Dateidialog.
Přestavitelná páka odlehčovací brzdy v normální polozeVerstellhebel in Normalstellung
Pro podávací zařízení s normální nohou (neprodlouženou)Für Zuführeinrichtungen mit normalem Fuß (nicht verlängertem)
Vznik slabé opalescence je normální a nezpůsobuje žádnou anomálii.Die Beobachtung einer leichten Opaleszenz ist normal und bedeutet keine Anomalie.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

abnormálníabnormal
U normálního systému DPH se uvádí pouze kód.Für das normale MwSt-System wird nur der Code eingetragen.
Abnormální nárůst populace živých organismů.ungewöhnliche Populationszunahme lebender Organismen.
Necitlivost vůči ostatním normálním pohybům plavidlaUnempfindlichkeit gegen andere typische Schiffsbewegungen
Přístroj je nutno skladovat za normálních okolních podmínek.Das Gerät muss bei normalen Umgebungsbedingungen gelagert werden.
Klávesami přepněte dotykový monitor zpět do normálního stavu.Mit den Tasten den Touchscreen wieder in Normalzustand schalten.
V normálním provozu brání instalované snímače úplnému vyprázdnění zásobníku.Im Normalbetrieb verhindern die angebrachten Sensoren das Leerfahren des Magazins.
přídavným zařízením požadovaným výhradně k posuzovanému normálnímu použití,ausschließlich zu dem in Frage kommenden normalen Gebrauch erforderliche Zusatzausrüstung,