"nezávislý" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
nezávislýfraktionsloser Abgeordneter
nezávislýunabhängig

Beispieltexte mit "nezávislý"

Nezávislý auditor:Die unabhängige Prüfstelle
nezávislý dovozce ve SpolečenstvíUnabhängiger Einführer in der Gemeinschaft
Nezávislý systém zemního plynu LNG v ŘeckuINGS LNG Griechenland (unabhängiges Erdgassystem)
Nezávislý přezkum a vydání ověřovací zprávy nesmí ověřovatel zajišťovat externě.Eine Prüfstelle darf die unabhängige Überprüfung und die Ausstellung des Prüfberichts nicht ausgliedern.
Nezávislý správce plní úkoly, které mu byly uloženy, s cílem zajistit dodržování závazků.Der unabhängige Sachverständige muss den ihm im Hinblick auf die Einhaltung der Verpflichtungen obliegenden Pflichten nachkommen.
Nezávislý správce bude Komisi předkládat pololetní zprávy o plnění výše uvedených závazků.Der unabhängige Sachverständige legt der Kommission halbjährlich einen Bericht über die Umsetzung der oben genannten Verpflichtungen vor.
Interní auditor je při provádění auditů plně nezávislý.Der Interne Prüfer führt seine Prüfungen in völliger Unabhängigkeit durch.
Kontrolní úřad nezjistil žádné známky toho, že by majetkový odhadce nebyl nezávislý.Für die Überwachungsbehörde bestand kein Anlass, die Unabhängigkeit des Sachverständigen für Wertermittlung anzuzweifeln.
Agenturu řídí výkonný ředitel, který je při výkonu svých povinností zcela nezávislý.Die Agentur wird von ihrem Exekutivdirektor geleitet, der in der Wahrnehmung seiner Aufgaben völlig unabhängig ist.
Úloha tohoto orgánu by se jevila jako účinná pouze tehdy, kdyby byl na pověřeném podniku nezávislý.Eine solche Aufsichtsinstanz dürfte ihrer Aufgabe nur gerecht werden können, wenn sie von dem beauftragten Unternehmen unabhängig ist.
To potvrdil nezávislý audit.Dies wurde durch ein unabhängiges Audit bestätigt.
Ocenění provedl nezávislý odborník.Die Bewertung wurde von einem unabhängigen Sachverständigen vorgenommen.
Ocenění hypotečního úvěru – nezávislý znalecBewertung des Hypothekarkredits — unabhängiger Sachverständiger
Tato hodnocení provádí nezávislý externí hodnotitel.Diese Bewertungen werden von einem unabhängigen externen Gutachter durchgeführt.
Při šetření nespolupracoval žádný další nezávislý dovozce.Ansonsten arbeitete kein unabhängiger Einführer an der Untersuchung mit.
Zřídit nezávislý dozorčí orgán v oblasti ochrany osobních údajů.Einrichtung einer unabhängigen Aufsichtsbehörde für den Bereich des Schutzes personenbezogener Daten.
Požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících nezávislý přezkumKompetenzanforderungen an unabhängige Überprüfer

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Společenství nezávislých státůGemeinschaft Unabhängiger Staaten
Jmenování nezávislých odborníkůBestellung unabhängiger Sachverständiger
Prodej nezávislým odběratelům v UniiVerkäufe an unabhängige Abnehmer in der Union
země Společenství nezávislých státůGUS-Staaten
služeb agentur a nezávislých pracovníků.Ausgaben für Aushilfspersonal (Leiharbeitskräfte) und freiberufliches Personal.
Byla opatření zhodnocena nezávislým expertem?Wurden die Maßnahmen von einem unabhängigen Sachverständigen bewertet?
dvěma nezávislými systémy měření nadmořské výšky;zwei voneinander unabhängigen Höhenmesseranlagen;
Komunikační spojení mezi nezávislými evidencemi transakcíKommunikationsverbindung zwischen den unabhängigen Transaktionsprotokolliereinrichtungen
Zájmy nezávislých dovozců/obchodníků a dodavatelů surovinInteresse unabhängiger Einführer/Händler und Rohstofflieferanten