"nejdřív" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

nejdřívbaldigst
nejdřívehestens
nejdřívfrühestens

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

Nejdříve se přihlaste.Bitte loggen Sie sich zuerst ein.
Nejdříve se věnujte nejpravděpodobnější příčině.Wahrscheinlichste Ursache zuerst angehen.
Nejdříve proveďte kontroly podle osmihodinového intervalu.Zuerst die Kontrollen gemäß 8–Stunden–Intervall durchführen.
Nejdříve se měří při seřízení podle podmínek stanovených výrobcem.Zu Beginn wird bei der vom Hersteller festgelegten Einstellung eine Messung vorgenommen.
Nejdříve je třeba k částem zařízení přiložit vysušovací prostředek.Vorher ist Trockenmittel den Anlagenteilen beizulegen.
Nejdříve od 15. listopadu 2013 a nejpozději do 14. listopadu 2018, aniž je dotčen čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec.Unbeschadet Artikel 30 Absatz 5 Unterabsatz 2 frühestens ab dem 15. November 2013 bis spätestens 14. November 2018
FIFO - starý materiál nejdříve:FIFO - altes Material zuerst:
Po zapnutí naskočí nejdříve tato indikaceNach dem Einschalten erscheint zunächst folgende Anzeige
oznámí to co nejdříve příslušnému úřadu;die zuständige Behörde so bald wie möglich zu informieren;
Rada rozhodne kvalifikovanou většinou co nejdříve.Der Rat entscheidet so bald wie möglich mit qualifizierter Mehrheit.
Ratingová agentura nejdříve předá kvalitativní údaje.Die Ratingagenturen übermitteln zuerst qualitative Daten.
Zařízení se musí nejdříve zapnout hlavním vypínačem.Die Anlage muss zuerst über den Hauptschalter eingeschaltet werden.
Schvalující osoba informuje co nejdříve uvedeného příjemce.Der Anweisungsbefugte informiert den betreffenden Empfänger so rasch wie möglich.