"nebezpečí" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
nebezpečíGefahr
nebezpečíFährnis

Beispieltexte mit "nebezpečí"

nebezpečí úrazuUnfallgefahr
nebezpečí otravyVergiftungsgefahr
nebezpečí explozeExplosionsgefahr
nebezpečí vzplanutíFeuergefahr
nebezpečí přimáčknutíQuetschgefahr
smrtelné nebezpečíLebensgefahr
nebezpečí poškození zrakuAugenschäden möglich
Nebezpečí pomalého udušeníGefahr durch langsame Erstickung
popis nebezpečí explozeBeschreibung der Explosionsgefahr
nebezpečí pod zavěšenými břemenyGefahr durch schwebende Lasten
Nebezpečí ozáření difuzním odrazemGefahr durch diffuse Reflexion
nebezpečí poranění horních končetinGefahr von Handverletzung
Nebezpečí ozáření přímým paprskemGefahr durch direkten Strahl
nebezpečí výbuchu výbušných výparůExplosionsgefahr durch explosive Dämpfe
Nebezpečí zasažení elektrickým proudemGefahr durch elektrischen Strom
Nebezpečí poranění 
odstřikujícími tekutinamiGefahr durch 
herausspritzende Flüssigkeiten
platná verze seznamu nebezpečí.das Gefahrenregister in der aktuellen Version.
jednání při výskytu nebezpečíVerhalten im Gefahrenfall
Mechanická a elektrická nebezpečíMechanische und elektrische Gefährdungen
Opatření k odvrácení nebezpečí.Maßnahmen um die Gefahr abzuwenden.
Upozornění na zvláštní druhy nebezpečíHinweis auf besondere Gefahrenarten
Další klasifikace přírodního nebezpečí.Zusätzliche Klassifikation der naturbedingten Gefahr.
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí.Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Jak se lze nebezpečí vyhnout?Wie kann ich die Gefahr vermeiden?
přitom hrozí nebezpečí poranění!Dabei besteht Verletzungsgefahr!
Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudemVorsicht, Gefahr durch elektrischen Strom
Hrozí nebezpečí úrazu odskakujícími díly.Es besteht Verletzungsgefahr durch abspringende Teile.
Výstraha! Nebezpečí sevření a pohmoždění!Warnung vor Quetschgefahr
výstražné upozornění na nebezpečí poranění rukyWarnung vor Handverletzungen
Samovznícení, nebezpečí výbuchu, popálení končetinSelbstzündung, Explosionsgefahr, Verbrennung der Gliedmaßen

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

nebezpečí požáruBrandgefahr
nebezpečí poraněníVerletzungsgefahr
Nebezpečí zachycení a navinutíGefahr durch Erfassen und Aufwickeln
Nebezpečí zachycení nebo vtaženíGefahr durch Erfassen oder Einzug
Nebezpečí při neočekávaném rozběhuGefahr durch unerwarteten Anlauf
Nebezpečí ozáření odraženým paprskemGefahr durch reflektierten Strahl
Nebezpečí ozáření vysílaným paprskemGefahr durch transmittierten Strahl
Nebezpečí pohmoždění padajícím motorem!Quetschgefahr durch herabfallenden Motor!
Nebezpečí zhmoždění, překocení břemen.Quetschgefahr, Umfallen von Lasten.
Upozornění na zvláštní druhy nebezpečíHinweise auf besondere Gefahrensarten
Postup při vyhodnocování možných nebezpečíVerfahren zur Bewertung der Gefährdungen
Oznamování osvědčení osobě, která představuje nebezpečíZustellung der Bescheinigung an die gefährdende Person
Nebezpečná situace, nebezpečná činnost, příčina nebezpečíGefährdungssituation, Gefährdente Tätigkeit Gefährdungsursache
V textu jsou tyto bezpečnostní pokyny označeny symbolem nebezpečíSicherheitshinweise sind mit einem Gefahrensymbol gekennzeichnet
Bezpečnostní značky obsahují grafické znázornění zdroje nebezpečíDas Sicherheitszeichen stellt eine Gefahrenquelle bildlich dar
zóna s nebezpečím výbuchuEx-Zone
Chrání před úrazem a nebezpečími.Sie dienen zum Schutz vor Verletzungen und Gefahren.
byla identifikována veškerá nebezpečí;alle Gefahren wurden ermittelt;
Oblast ohrožená přírodním nebezpečím.Ein von einer naturbedingten Gefahr betroffenes Gebiet.
Obecná klasifikace typů přírodních nebezpečí.Eine allgemeine Klassifikation der Arten naturbedingter Gefahren.
Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí.Gefahrenhinweis bei unmittelbar drohender Gefahr.
Kvalitativní posuzování možnosti výskytu nebezpečí.Eine qualitative Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gefahr.