"náklad" auf Deutsch


Tschechisch

Deutsch Übersetzung

nákladLadung
nákladFracht

Beispieltexte mit "náklad"

Náklad hlášení o stornování příkazů.Ladung Meldungen zu Stornierungen von Aufträgen.
náklad na běžné služby (viz odstavce 70-74);laufender Dienstzeitaufwand (siehe Paragraphen 70–74).
náklad na poskytování služeb (viz odstavce 66-112);Dienstzeitaufwand (siehe Paragraphen 66-112).
Náklad na běžné služby má současnou hodnotu 100 MJ.Der laufende Dienstzeitaufwand entspricht dem Barwert von 100 WE.
Náklad na běžné služby je současnou hodnotou tohoto požitku.Der laufende Dienstzeitaufwand entspricht dem Barwert dieser Leistung.
Náklad musí být odesílán vaší společností v místě, jež má být zkontrolováno.Die Fracht muss ihren Ursprung in Ihrem Unternehmen in der zu inspizierenden Betriebsstätte haben.
Náklad musí být ukládán postupně, aniž by vozidlo bylo vystaveno nadměrným rázům.Die Beladung muss schrittweise ohne übermäßige Erschütterungen des Fahrzeugs erfolgen.
Intenzity odběru vzorků jsou ty, které jsou definovány v dodatku XV pro komerční vyložený náklad.Für Häufigkeit und Umfang der Stichproben gelten die Vorgaben von Anlage XV für kommerzielle Anlandungen.
dveře prostoru pro náklad jsou otevřeny.eine Laderaumtür ist geöffnet.
Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM)Fracht und Post mit hohem Risiko (HRCM)
popis opatření pro letecký náklad a poštu;Beschreibung der Maßnahmen für Luftfracht und Luftpost,
Účetní jednotka zaúčtuje závazek a náklad ve výši 2,5 % ze zisku.Das Unternehmen erfasst eine Schuld und einen Aufwand in Höhe von 2,5 % des Gewinns.
Identifikovatelný letecký náklad / letecká pošta („zaměřitelnost“)Identifizierbare Luftfracht/Luftpost (‚Anvisierbarkeit‘)
Identifikovatelný letecký náklad / letecká pošta („zaměřitelnost“)Identifizierbare Luftfracht/Luftpost („Anvisierbarkeit“)
Jak jsou letecký náklad / letecká pošta přepravovány ke schválenému agentovi?Wie wird die Luftfracht/Luftpost zum reglementierten Beauftragten befördert?

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

nákladkostspielig
nákladní loďFrachtschiff
nákladová cenaSelbstkostenpreis
náklady řízeníGerichtskosten
nákladní vozidloGroßraumtransporter
náklady skladováníLagerkosten
Nosič nákladuLadungsträger
provozní nákladyBetriebsbereitschaftskosten
investiční nákladyAnlagekosten
kapitálové nákladyKapitalkosten
distribuční nákladyVertriebskosten
náklady na zdravíGesundheitskosten
náklady na zařízeníAusrüstungskosten
náklady na vzděláváníBildungskosten
náklady za znečištěníKosten der Umweltbelastungen
náklady placené opakovaněRegelmäßig anfallende Kosten:
vlečný nákladní člunLeichterträgerschiff
Způsobilými náklady jsouFörderfähige Kosten sind:
analýza efektivnosti nákladůKosten-Wirksamkeits-Analyse
částky způsobilých nákladůder förderfähigen Kosten
přeprava nebezpečného nákladuBeförderung gefährlicher Güter
Náklady na osobní automobilyAufwendungen für Kraftfahrzeuge
nákladů na pronájem vozidel,Anmietung von Fahrzeugen,
Náklady revize hradí podnikatel.Die Aufwendungen der Revision gehen zu Lasten des Unternehmers.
Náklady společného zájmu rok NGemeinwohlkosten Jahr N
náklady na propagační činnosti.die Kosten von Absatzförderungsmaßnahmen.
nákladů na diplomatické zásilky,Kosten für die Diplomatenpost,
náklady plynoucí z mezinárodních dohod.Kosten aus internationalen Übereinkünften.
analýza nákladů a výnosůKosten-Nutzen-Analyse
Správní a personální nákladyVerwaltungs- und Personalkosten
daňových nákladů nebo výnosůErtragsteueraufwand oder –ertrag.
Přímé způsobilé osobní nákladyErstattungsfähige direkte Personalkosten
Určení nákladů společného zájmuErmittlung der Gemeinwohlkosten
Způsobilé náklady členských státůFörderfähige Kosten der Mitgliedstaaten
standardní stupnice jednotkových nákladů;auf Grundlage standardisierter Einheitskosten;