"nábor" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
náborEinstellung

Beispieltexte mit "nábor"

Nábor a odborná příprava zaměstnancůEinstellung und Schulung von Personal
Nábor znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníkůEinstellung benachteiligter oder behinderter Arbeitnehmer
nábor nebo pokus o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v průběhu předchozího kalendářního roku,Einstellung oder versuchte Einstellung von IKT-Fachleuten im vorausgegangenen Kalenderjahr.
Různé výdaje na nábor pracovníkůVerschiedene Ausgaben bei Einstellungen
Je proto třeba zohlednit dobu potřebnou pro nábor (výběr a jmenování).Daher muss Zeit für Personaleinstellung (Suche + Kündigungsfrist) und Schulung eingeplant werden.
ostatní výdaje spojené s pracovní silou (náklady na nábor pracovníků),sonstige Ausgaben in Zusammenhang mit Beschäftigung (Einstellungskosten);
K hlavní činnosti svazu patří nábor a rozvoj hráčů na všech úrovních.Seine Kerntätigkeit bestehe in der Anwerbung und Weiterentwicklung von Spielern auf jedem Niveau.
Představuje nábor čisté zvýšení počtu zaměstnanců v příslušné provozovně?Entspricht die Einstellung einem Nettozuwachs an Beschäftigten in der betreffenden Einrichtung?
Cílem takové podpory je tedy podporovat nábor z řad cílových kategorií pracovníků.Diese Beihilfen zielen somit darauf ab, die Einstellung von Arbeitnehmern dieser Zielgruppen zu fördern.
Vztahuje se podpora na nábor jednotlivých zdravotně postižených pracovníků a vedlejší náklady?Bezieht sich die Beihilfe auf die Einstellung behinderter Arbeitnehmer und die damit verbundenen Mehrkosten?

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

výdaje na výběrová řízení, výběr a nábor;Ausgaben für Auswahlverfahren, Personalauswahl und Einstellungen;
Rozvíjet politiku vzdělávání a náboru zaměstnanců.Weiterentwicklung der Ausbildungs- und Einstellungspolitik.
používání sociálních médií k náboru zaměstnanců,Nutzung sozialer Medien für die Einstellung von Mitarbeitern,
jeho postupy týkající se personálního řízení a náboru zaměstnanců;seine Verfahren für die Personalverwaltung und für Einstellungen,
Výdaje a náhrady spojené s náborem, převody a ukončením výkonu funkceVergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und Ausscheiden aus dem Dienst
Ředitel agentury vypracuje se souhlasem Řídícího výboru agentury způsob náboru.Die Bedingungen dieser Aufnahme werden vom Hauptgeschäftsführer mit Zustimmung des Lenkungsausschusses der Agentur festgelegt.
poskytování informací, poradenství, služeb v oblasti umisťování a náboru přeshraničních pracovníků;Bereitstellung von Informations-, Beratungs-, Vermittlungs- und Einstellungsdiensten für Grenzgänger;