"mandát" auf Deutsch


Tschechisch
Deutsch
mandátMandat

Beispieltexte mit "mandát"

poslanecký mandátWahlmandat
Zřízení a mandátEinsetzung und Zuständigkeitsbereich
Mandát pracovní skupiny podle článku 15Mandat der Arbeitsgruppe gemäß Artikel 15
Mandát zvláštního zástupce EU by proto měl být změněn.Daher sollte sein Mandat dementsprechend geändert werden.
Mandát vedoucí mise EUMM by proto měl být také prodloužen,Das Mandat der Missionsleiterin der EUMM sollte daher ebenfalls verlängert werden —
Mandát paní Maryse Davietové jako vedoucí mise EUMM se prodlužuje.Das Mandat von Frau Maryse DAVIET als Missionsleiterin der EUMM wird verlängert.
Mandát stávajícího externího auditora Banca d’Italia skončil a nebude obnoven.Das Mandat des amtierenden externen Rechnungsprüfers der Banca d'Italia ist abgelaufen und wird nicht verlängert.
Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období 12 měsíců.Das Mandat des Sonderbeauftragten sollte um einen weiteren Zeitraum von 12 Monaten verlängert werden.
Mandát zvláštního zástupce EU je založen na cílech politiky EU v Bosně a Hercegovině.Grundlagen für das Mandat des EU-Sonderbeauftragten sind die politischen Ziele der EU in Bosnien und Herzegowina.
Při jmenování je zvláštnímu koordinátorovi třeba udělit také mandát.Zusammen mit der Ernennung ist dem Sonderkoordinator ein Mandat zu erteilen.
V dotazníku Komise požádala o dokumenty, které zakládají CBRC a udělují jí příslušný mandát.Im Fragebogen forderte die Kommission grundlegende Dokumente zur Gründung der CBRC und deren Mandat an.
Základní správní nařízení je nařízení/pravidlo přijaté orgánem, který má k jeho přijetí právní mandát.Eine Verfügung ist eine von einer dazu gesetzlich ermächtigten Behörde erlassene Vorschrift/Regel.
Rozhodnutí o zřízení výborů upřesní jejich mandát a trvání.In dem Beschluss über die Einsetzung solcher Ausschüsse sind ihr Mandat und dessen Dauer festzulegen.
Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.Der Sonderbeauftragte ist für die Ausführung des Mandats verantwortlich und handelt unter der Aufsicht des Hohen Vertreters.

Weitere Tschechisch-Deutsch Übersetzungen

kumulace mandátůMandatshäufung
rozdělení mandátůSitzverteilung
Ustavení Výboru a přezkoumání mandátuKonstituierung des Ausschusses und Überprüfung der Mandate
Je třeba jej nahradit po zbytek jeho mandátu,Für die Dauer seiner noch verbleibenden Amtszeit ist ein Nachfolger zu ernennen —
Přispívají k usnadnění výkonu mandátu členů Výboru.Die Koordinatoren sind den Mitgliedern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Ausschuss behilflich.
Za účelem plnění svého mandátu zvláštní zástupce EU mimo jiné:Zur Erfüllung seines Mandats geht der Sonderbeauftragte unter anderem wie folgt vor:
Soudci nemohou během svého mandátu vykonávat v agentuře jiné funkce.Während der Dauer ihrer Amtszeit dürfen die Richter keine anderen Aufgaben in der Agentur wahrnehmen.
o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Saheluzur Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für die Sahelzone
Funkční období skončí nejpozději uplynutím jeho mandátu člena Výkonné rady.Sie darf sein Mandat als Mitglied des Direktoriums nicht überdauern.